English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Referenčni projekti Razvojnega centra Srca Slovenije

MEDNARODNI PROJEKTI:

Projekt:
 MINE TOUR - Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma
Trajanje projekta: 1. september 2018 - 30. april 2021
Program: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020
Vodilni partner: Mesto Labin (Hrvaška)
Partnerske države: Slovenija in Hrvaška
Opis projekta: MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine na obrobnih območij in sicer naravnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu.
CILJI PROJEKTA:
1. Izboljšanje ohranjanja rudarske dediščine z revitalizacijo, izboljšanjem doživljanja in dostopnosti dveh destinacij rudarskih spomenikov.
2. Krepitev trajnostnega turizma rudarske dediščine s povečanjem sodelovanja deležnikov za izboljšanje upravljanja in okrepitev promocije rudarske dediščine na nacionalni in čezmejni ravni.
3. Izboljšanje zmogljivosti deležnikov turizma z vključevanjem deležnikov s področja trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine v program usposabljanja za promocijo rudarske dediščine na programskem območju.

Projekt: HoCare - Inovativne rešitve za oskrbo na domu
Trajanje projekta:
prva faza: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018, druga faza: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020
Program:
Interreg Europe
Vodilni partner:
Razvojna agencija Nikozija (Ciper)
Partnerske države:
Ciper, Bolgarija, Romunija, Litva, Madžarska, Portugalska, Češka
Opis projekta: Staranje prebivalstva je izziv za vse regije v Evropski Uniji, a hkrati pomeni tudi priložnost za rast in delovna mesta, saj je v inovativnih rešitvah za oskrbo na domu veliko potenciala tudi za mala in srednje velika podjetja. Projekt HoCare se je ukvarjal z iskanjem inovativnih rešitev za oskrbo na domu in spodbujanjem različnih deležnikov (pristop »Quadruple Helix« ali četverna vijačnica) v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za spremembe na tem področju. Cilj projekta HoCare je bil izboljšanje strukture upravljanja politik na področju oskrbe na domu. Pripravljene so bile analize stanja v regijah, ki so sodelovale v projektu, izvedene pa so bile tudi tri mednarodne tematske delavnice, na katerih so sodelujoči izmenjali izkušnje in dobre prakse s področja oskrbe na domu. 

Projekt: D-STIR - Okvir za odgovorne raziskave in inovacije z uporabo socio-tehnične integracije (STIR metoda)
Trajanje projekta:
1. 1 2017 - 30. 6. 2019
Program:
Interreg Podonavje
Vodilni partner:
South-East Regional Development Agency (Romunija)
Partnerske države:
Slovaška, Madžarska, Slovenija, Češka, Romunija, Nemčija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina
Opis projekta:
Cilj projekta »D-STIR« je bil izboljšati pogoje za razvoj inovacij v državah Podonavja z vključitvijo odgovornih raziskav in inovacij (RRI) v celotno inovacijsko verigo. V okviru projekta se je razvila strategija RRI za območje Podonavja, ki vključuje priporočila in konkretna orodja - predvsem STIR metodo (Socio-Technical Intergation Research). V okviru projekta je bila predstavljena in testirana v ZDA nagrajena STIR metoda na pilotnih območjih. En pilot se je izvajal v akademskem okolju, drugi pilot, kjer je bilo vključeno tudi naše območje, pa v podjetniškem okolju.

Projekt:
 CityWalk - Za energetsko odgovorne prostore: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji
Trajanje projekta:
1. 12. 2016 - 31. 5. 2019
Program: Interreg Podonavje
Vodilni partner:
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija)
Partnerske države:
Avstrija, Bulgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija
Opis projekta: Projekt CityWalk je pripomogel k zmanjšanju emisij in hrupa ter postavil varnejši prostor za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti, posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje v partnerskih mestih. Glavni namen projekta je bil izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje. Rezultat projekta je izboljšana urbana mobilnost ob zmanjšanih emisijah, ravneh hrupa in prometnih zastojih, povečani varnosti in tudi prispevanju k zdravju prebivalcev. Čeprav je bil poudarek projekta na pešačenju, je projekt naslavljal tudi izziv celostnega pristopa – izboljšanje urbane mobilnosti preko učinkovitega kombiniranja različnih načinov transporta. S tem namenom je partnerstvo razvilo skupno orodje, ki obsega smernice, indeks in spletno orodje za pešačenje, izdelalo se je 8 načrtov za pešačenje, izvedlo 8 pilotnih akcij, tudi v mestu Kamnik kot testnem območju, ter razvilo in predstavilo politične predloge za trajnostno mobilnost.

Projekt: 
 INSiGHTS - Strategije zelenega in zdravega turizma
Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2019
Program:
Interreg Podonavje
Vodilni partner:
Pons Danubii European Grouping of Territorial Cooperation (Slovaška)
Partnerske države:
Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Madžarska, Nemčija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija
Opis projekta:
Projekt je spodbudil trajnostne uporabe naravnih virov in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega in zelenega turizma, ki je prispeval k atraktivnejši podobi vključenih destinacij. Projekt je bil še posebej relevanten za Srce Slovenije za področje razvoja turizma in dela s posameznimi turističnimi ponudniki.
Aktivnosti projekta so se izvajale v občinah Litija in Šmartno pri Litiji, ki sta se v letu 2016 kot skupna destinacija pridružili nacionalnem pozivu Slovenske turistične organizacije za pospeševanje trajnostnega poslovanja v turizmu.

Projekt: EUth - Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi
Trajanje projekta: 1. 3. 2015 - 28. 2. 2018
Program: Horizon 2020
Vodilni partner: Inštitut NEXUS, Berlin (Nemčija)
Partnerske države: Nemčija, Francija, Belgija, Luksemburg, Danska, Švedska, Italija
Opis projekta: Projekt je spodbujal vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi. Ključni izziv, s katerim so se ukvarjali partnerji je bil, kako mlade vključiti, motivirati za aktivno vlogo v družbi, zgraditi zaupanje, da bodo verjeli, da bodo njihovi predlogi tudi upoštevani, da nekaj pomenijo. Namen je bil tudi povišati stopnjo zaupanja mladih v evropske institucije in EU ter več vključevanja mladih v procese odločanja.

Projekt:
 SEEDs among NEETs – Spodbujanje podjetništva in gospodarskega razvoja med mladimi, ki niso v izobraževanju ali zaposleni - neaktivni (»NEETs«) 
Trajanje projekta: 1. 8. 2016 - 31. 1. 2018
Program:
Erasmus+
Vodilni partner:
Vyara Foundation, Tryavna (Bolgarija)
Partnerske države:
Bolgarija, Romunija, Malta, Portugalska, Latvija
Opis projekta: Namen projekta je bil zagotoviti možnosti za mladinske delavce iz šestih evropskih držav, da delijo dobre prakse in se učijo iz izkušenj.

Projekt:
 STEER - Podpora pri prehodu mladih od izobraževanja do zaposlitve
Trajanje projekta: 1. 6. 2016 - 31. 1. 2018
Program:
Erasmus+
Vodilni partner:
Innovade Li (Ciper)
Partnerske države:
Grčija, Portugalska, Bolgarija, Italija
Opis projekta: Namen projekta je bila spodbuda in pomoč mladim, da uspešno opravijo prehod od izobraževanja k zaposlitvi – na trg dela. Dolgoročno je projekt želel prispevati k zmanjševanju brezposelnosti med mladimi.

Projekt: EDEN55plusNW – Razvoj mreže turističnih produktov za seniorje – gradnja sodelovanja v turistični verigi vrednosti v evropskih destinacijah odličnosti EDEN za bolj konkurenčno in trajnostno rast
Trajanje projekta:
1. 3. 2016 – 31. 7. 2017
Program:
COSME
Vodilni partner:
Razvojni center Srca Slovenije
Partnerske države:
Italija, Avstrija, Hrvaška
Opis projekta: Namen projekta je bila nadgradnja koncepta mreženja v EDEN destinacijah odličnosti, ki si prizadevajo za podaljšanje svoje turistične sezone. Ključni argument je bil, da turistični ponudniki v EDEN destinacijah ne posvečajo dovolj pozornosti ciljni skupini seniorjev nad 55 let.

Projekt:
 LAGs4EU – Lokalne akcijske skupine za boljše evropske skupnosti
Trajanje projekta:
7. 3. 2015 - 5. 7. 2017
Program:
Evropa za državljane
Vodilni partner:
Lokalna akcijska skupina (LAS) Srednja Istra, Hrvaška
Partnerske države:
Hrvaška, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Italija, Romunija, Litva, Poljska, Češka, Slovaška
Opis projekta: Cilj projekta je bilo okrepiti sodelovanje državljanov EU pri razvoju in izvajanju aktivnosti, ki jih organizirajo lokalne akcijske skupine v Evropski uniji. Specifična cilja projekta sta bila okrepiti znanje in veščine predstavnikov lokalnih odločevalcev in LAS pri izvedbi razvojnih akcij na terenu ter okrepiti izmenjavo znanj med LAS-i na področju vključevanja deležnikov in spodbujanja prostovoljstva pri lokalnem razvoju.

Projekt: WIDER - Zelena MSP: Inovacije in razvoj v energetskem sektorju
Trajanje projekta:
1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
Program:
MED
Vodilni partner:
SVIM, Ancona, Italija
Partnerske države:
Italija, Francija, Španija, Grčija, Portugalska, Bosna in Hercegovina
Opis projekta:
Projekt WIDER je bil namenjen izmenjavi znanj in inovacij ter izboljšanju pozicije novih izdelkov za mala in srednja podjetja po celotni dobavni verigi eko pametnih stanovanj za neodvisno življenje starejših na območju Mediterana. Razvojni center Srca Slovenije je preko projekta podprl razvoj podjetniškega grozda "Srebrna hiša", ki ponuja rešitve za kakovostno bivanje starostnikov v Sloveniji.

Projekt: REMIDA - Veriga pametnih energetskih mest v mediteranskem območju
Trajanje projekta: 01. 03. 2013 - 31. 05. 2015
Program: MED
Vodilni partner: Provinca Gorizia, Italija
Partnerske države: Italija, Španija, Francija, Grčija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora
Opis projekta: Projekt REMIDA je preizkušal nove sheme javno-zasebnega partnerstva, s ciljem izboljšanja energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov energije ter razvoja pametnih energetskih rešitev, verig in skupnosti. V Občini Šentrupert, ki je bil partner projekta, so skozi projekt razvili model daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za naselje Šentrupert.

Projekt: PolySump - Trajnostno načrtovanje mobilnosti
Trajanje projekta: 1. 5. 2012 - 31. 11. 2014
Program: IEE - Intelligent Energy Europe
Vodilni partner: Regija Marche, Italija
Partnerske države: Italija, Nizozemska, Švedska, Grčija, Portugalska, Avstrija, Francija 
Opis projekta: Projekt POLY-SUMP je bil usmerjen na zmanjševanje vplivov širjenja mest in uporabe osebnih vozil v teh območjih z namenom, da bi razvili nov pristop k »planiranju policentrične mobilnosti«, s katerim bi zmanjšali potrebe po prevozih, uporabo osebnih vozil ter hkrati naredili prevoze z osebnim vozilom manj atraktivne ali vsaj energetsko manj potratne.

Projekt: Rits-Net - Regije za omrežje inteligentnih transportnih rešitev
Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner:
Regija Marche, Italija
Partnerske države: Italija, Irska, Španija, Latvija, Bolgarija, Madžarska, Avstrija
Opis projekta: Cilj projekta je bil izboljšanje regionalnih transportnih politik s pomočjo novih znanj in zavedanj vseh potencialov, ki jih imajo inteligentni transportni sistemi. Končni cilj projekta je bila izvedba regionalnih načrtov s področja inteligentnih transportnih sistemov.

Projekt:
IN-EUR - Merjenje inovativnosti v evropskih regijah
Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner:
Regionalna razvojna agencija Jugo-vzhodne regije, Romunija
Partnerske države: Malta, Nemčija, Italija, Irska, Francija, Litva, Romunija
Opis projekta: Cilj in glavni rezultat projekta IN-EUR je bilo oblikovano orodje za merjenje inovativnosti v Srcu Slovenije, imenovan model ALBI (Advanced Local Balance of Innovation). Osnovo za model so partnerji črpali iz obstoječih metodologij za merjenje inovativnosti, ki so bile nadgrajene in prilagojene potrebam posameznega območja.

Projekt:
INN.O.V.Age - Inovacije za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu
Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner: Regija Marche, Ancona, Italija
Partnerske države: Italija, Nizozemska, Francija, Velika Britanija, Švedska, Litva, Poljska, Češka, Bolgarija, Grčija
Opis projekta: V okviru projekta INN.O.V.Age se je preko mednarodnih partnerjev pridobilo znanje in naredilo pregled dobrih praks na področju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za podaljšano bivanje starostnikov na svojem domu. Splošni cilj projekta je bil izboljšanje regijskih politik na področju eko-inovacij za pametne domove in samostojno bivanje za dvig kvalitete življenja starostnikov.

Projekt:
LOCFOOD - Lokalna hrana kot motor za lokalno podjetništvo
Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner: Nordland County Council, Norveška
Partnerske države: Norveška, Italija, Španija, Švica, Švedska, Grčija, Združeno kraljestvo, Bolgarija 
Opis projekta: Namen projekta je bila vzpostavitev tesnejšega stika z državnimi oblikovalci politik in ukrepov, da bi ti namenili ne le denar za promocijo z oglasi, temveč da bi oblikovali razpise za teren, ki bi bili namenjeni podjetnikom in kmetom kot spodbuda in pomoč za razširitev dejavnosti in aktivnosti na področju pridelave lokalne hrane.

Projekt:
DANTE - Digitalna agenda za nov turistični pristop v evropskih podeželskih in gorskih območjih
Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner: Provinca Torino, Italija
Partnerske države: Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Poljska, Španija
Opis projekta: Med glavnimi projektnimi aktivnostmi je bila identifikacija dobrih praks na področju uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij v turizmu v podeželskih in gorskih območjih.

Projekt:
YOUNG SME'S - Prenos dobrih praks za oblikovanje podpornih programov za mlada mikro in srednja podjetja
Trajanje projekta: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2014
Program: INTERREG IVC
Vodilni partner: Fundacija INCYDE, Madrid, Španija
Partnerske države: Španija, Irska, Velika Britanija, Nemčija, Poljska, Litva, Madžarska, Grčija, Malta
Opis projekta: Projekt YOUNG SME's je bil namenjen oblikovanju ukrepov za izboljšanje podpornega okolja malih in srednje velikih podjetjih med tretjim in petim letom delovanja. V projekt so bile vključene slovenske nacionalne institucije, ki se ukvarjajo z razvojem in podporo mladim podjetjem.

Projekt:
FaRInn - Spodbujanje odgovornega inoviranja v državah Jugovzhodne Evrope
Trajanje projekta: 1. 10. 2012 - 30. 9. 2014
Program: SEE – South East Europe
Vodilni partner: Center za inovacije in ekonomski razvoj (CIZE), Forli', Italija
Partnerske države: Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Grčija, Madžarska, Italija, Romunija
Opis projekta: V okviru projekta FaRInn je bil oblikovan model za spodbujanje odgovornega inoviranja, ki vključuje principe odgovornosti, transparentnosti, etičnosti, ter čim manjšega negativnega vpliva na okolje, zdravje in varnost. Razvojni center Srca Slovenije je pri projektu sodeloval kot odgovorni partner za komuniciranje.

Projekt:
Cultural Capital Counts - Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine
Trajanje projekta: 1. 4. 2011 - 1. 4. 2014
Program: Program transnacionalnega sodelovanja - Srednja Evropa
Vodilni partner: Steirisches Vulkanland – Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland, Avstrija
Partnerske države: Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Poljska
Opis projekta: Glavni cilj projekta Cultural Capital Counts je bil prepoznati, ovrednotiti in izkoristiti kulturne vire določenega območja (pri nas Srca Slovenije), zlasti nesnovno kulturno dediščino (kot so tradicija, ljudska znanja, sposobnosti, tehnike izdelave obrtniških izdelkov), za krepitev in izboljšanje regionalne identitete, kakovosti življenja ter povečanja privlačnosti in konkurenčnost sodelujočih regij v projektu.

Projekt: Lokalni produkti - Razvoj inovativnih modelov upravljanja lokalnih tržnic, prodajnih kanalov in podpornih politik za povečanje prodaje lokalnih produktov in storitev ter dvig kakovosti življenja na podeželju
Trajanje projekta: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2013
Program: Slovensko-švicarski programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji, Švicarski prispevek
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije
Partnerska država: Švica
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije je preko projekta pripravil strokovne podlage za vzpostavitev mreže lokalnih tržnic na območju Srce Slovenije, z dodatnimi vsebini je uspešno nadgradil vsebino lokalne tržnice v Ivančni Gorici. Pripravil je tudi strokovne podlage za odločanje o sistemu direktne prodaje. Projekt je bil podprt s strani Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji, Švicarski prispevek.

Projekt: AcTour - Aktivni turizem
Trajanje projekta: 1. 10. 2011 - 28. 3. 2013
Program: Lifelong Learning - Leonardo da Vinci
Vodilni partner: Infocenter EOOD, Bolgarija
Partnerske države: Bolgarija, Španija, Latvija
Opis projekta: S pomočjo projekta AcTour je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) izvedel usposabljanja za turistične ponudnike razvijajoče se turistične destinacije Srce Slovenije. Izdan je bil tudi priročnik za usposabljanje turističnih ponudnikov. Projekt je bil podprt s strani programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning), Leonardo da Vinci.

Projekt: Natečaj ARGE
Leto izvajanja: 2012
Naročnik:
Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE, preko Ministrstva za kmetijstvo in okolje
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je pripravil za Krajevno skupnost Polšnik prijavo na evropski natečaj ARGE za obnovo vasi. Na natečaju je sodelovalo skupaj 29 vasi iz 12 evropskih držav, Polšnik je bil edini kandidat iz Slovenije. Na podlagi obiska ocenjevalne komisije združenja ARGE je dobila Krajevna skupnost Polšnik priznanje za posebne dosežke na več področjih razvoja vasi, z utemeljitvijo, da kraj prebivalce spodbuja k iskanju podjetniških priložnosti. Podelitev nagrad najbolje ocenjenim vasem oz. podeželskim skupnostim je potekala 21. 9. 2012 v vasi Langenegg v Avstriji.

Projekt: Fotografski natečaj "Images of Rural Europe"
Leto izvajanja: 2012
Naročnik:
Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD)
Opis projekta: LAS Srce Slovenije je sodeloval na mednarodnem fotografskem natečaju "Images of Rural Europe", ki je namenjen tako profesionalnim kot amaterskim fotografom. LAS Srce Slovenije se je prijavila z več fotografijami Mateja Povšeta. V kategoriji "The Spirit of Leader" je bila med skupno 1.700 prijavljenimi fotografijami kot edina iz Slovenije nagrajena.

Projekt: Cyclo
Trajanje projekta: 2010 - 2012
Program: MED
Vodilni partner:
Comune di Chiaravalle (Italija)
Partnerske države: Italija, Grčija, Ciper, Španija, Portugalska  
Opis projekta: Partnerji so v okviru projekta Cyclo spodbujali uporabo kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu v srednje velikih in majhnih mestih kot tudi razvoj kolesarskega turizma. Za občine na območju Srca Slovenije je bil v okviru projekta pripravljen dokument Priročnik za pripravo okvirnega načrta razvoja kolesarstva v lokalnih skupnostih ter organiziranih več izobraževalno-promocijskih aktivnosti. Z vključevanjem lokalnih akterjev na področju kolesarstva smo za razvoj kolesarskega turizma pripravili kolesarski vodič S kolesi po Srcu Slovenije, ki vključuje 32 kolesarskih poti.

Projekt: Aktos
Trajanje projekta: 2010 - 2012
Program: Lifelong Learning - Leonardo da Vinci
Vodilni partner: Ceder Valle del Ese-Entrecabos (Španija)
Partnerske države: Španija, Latvija, Bolgarija, Švedska 
Opis projekta: Glavni doprinos projekta Aktos, ki se je odvijal znotraj programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci, je bil prenos dobrih praks poklicnega usposabljanja na podeželju, spodbujanje tradicionalnih poklicev, promocija novih delovnih mest in povezovanje izobraževalnih institucij na območju Srca Slovenije. Poleg drugih aktivnosti smo izvedli odmevna usposabljanja z učitelji na temo zaposlitvenih možnosti na podeželju Srca Slovenije.

Projekt: CO2 NeuTrAlp
Trajanje projekta: 2008 - 2012
Program: Alpine Space
Vodilni partner: B.A.U.M Consult (Nemčija)
Partnerske države: Avstrija, Francija, Nemčija, Italija
Opis projekta: Ključni poudarki projekta so bili »zelene« tehnologije, mreže za inovacije, obnovljiva energija in urbano-ruralno partnerstvo. Pilotne aktivnosti smo izvajali na delu območja Srce Slovenije (Litija, Kamnik, Domžale, Dol pri Ljubljani), ki se sooča s perečimi problemi na področju prometa, zlasti z veliko dnevno migracijo z osebnimi vozili v Ljubljano, nizko stopnjo ekološke prometne osveščenosti tako lokalnih skupnosti kot širše javnosti ter odsotnost dolgoročne strategije načrtovanja trajnostne mobilnosti na območju. Izdelan je bil koncept mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano, koncept urejanja prometa ob Kamniški Bistrici, skupni vozni red za javni potrniški promet, vzpostavljen portal www.deliva.si itd. Projekt je bil podprt s strani programa transnacionalnega sodelovanja znotraj Alpskega prostora.

Projekt: Dvig kompetenc strokovnih ekip občin in regionalne institucije Severovzhodne regije v Makedoniji
Trajanje projekta: 2011 - 2012
Program: Bilateralna mednarodna razvojna pomoč Slovenije državam v razvoju
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija)
Partnerska država: Makedonija
Opis projekta: Projekt je predstavljal nadaljevanje projekta »Prenos znanja v Makedonijo«, ki se je izvajal v letih 2009 in 2010. Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je skupaj z Razvojno agencijo Severnovzhodne regije definiral ključne potrebe partnerske regije iz Makedonije, ki so bile osnova za aktivnosti tega projekta. S projektom smo dodatno dvignili usposobljenost strokovnih ekip občin Severovzhodne regije in Centra za razvoj Severovzhodne planske regije na področju vsebinskega in finančnega managementa projektov, administrativnega vodenja projektov, črpanja evropskih sredstev iz različnih evropskih programov ter priprave projektov in skupne prijave projektov. Projekt je bil pridobljen na razpisu Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).

Projekt:
Listen - Prisluhni glasi vasi
Trajanje projekta: 2009 - 2011
Program: Central Europe
Vodilni partner: Avtonomna provinca Trento (Italija)
Partnerske države: Italija, Češka, Poljska, Avstrija, Nemčija
Opis projekta: V okviru projekta smo razvijali aktivnosti za trajnostni razvoj turizma na Veliki planini, na Dolah pri Litiji in v Jablaniški dolini. To so območja, kjer turistična dejavnost še ni razvita - a obstaja potencial, in območja, kjer je turizem sicer že razvit, a obstajajo različne ovire za njegov trajnostni razvoj. Izdelana je bila blagovna znamka »Zveza vitalnih vasi«, v katero so vključena vsa pilotna območja partnerjev v projektu. Glavni doprinos projekta so izvedeni sklopi aktivnosti s povezovanjem lokalnih deležnikov, ki bodo v prihodnje omogočale večjo konkurenčnost teh območij na področju turizma. Projekt je bil izveden v okviru transnacionalnega programa Srednja Evropa.

Projekt: Prednosti širitve Evropske unije za regionalni razvoj
Leto izvajanja: 2011
Program: Europe for Citizens
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija)
Partnerska država: Makedonija
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je projektnemu partnerju Razvojni agenciji Severovzhodne regije iz Makedonije predstavil koristi, ki jih lahko prinese članstvo v EU, kot so prost pretok blaga, kapitala in ljudi. To smo dosegli s predstavitvijo projektov dobrih praks, ki so (bili) sofinancirani s strani različnih programov v EU. Organizirali bomo dva predstavitvena obiska makedonskih partnerjev v Sloveniji in enega slovenskih partnerjev v Makedoniji. Projekt je bil odobren na programu Evropa za državljane, podporni ukrep z naslovom »Prednosti širitve Evropske unije za regionalni razvoj«.

Projekt:
Prenos znanja v Makedonijo
Leto izvajanja: 2010
Program: Bilateralna mednarodna razvojna pomoč Slovenije državam v razvoju
Naročnik:
 Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija)
Partnerska država: Makedonija
Opis projekta: Projekt je bil odobren pri SVLR za bilateralno izmenjavo znanj in dobrih praks med Slovenijo in Makedonijo. Namen sodelovanja je bila vzpostavitev podobne strukture regionalnega razvoja v dveh makedonskih regijah, ki sta bili partnerici projekta, kot je v našem primeru Razvojno partnerstvo Središča Slovenije.

Projekt:
RegioMarket – optimiziranje regijskega trženja in mreženja za razvoj skupne strategije trženja in blagovnih znamk na območju Alp
Trajanje projekta: 2006 - 2008
Program: Interreg IIIB Območje Alp
Vodilni partner: LUBW (Nemčija)
Partnerske države: Nemčija, Avstrija, Italija, Švica, Francija, Lihtenštajna; ter slovenski partnerji zavod EKOmeter, zadruga Jarina, Občina Litija
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je v projektu sodeloval kot eden od 17 evropskih partnerjev. Glavni rezultat projekta je razvita nova skupna regijska znamka Srce Slovenije, izdelana regijska SWOT analiza za tri sektorje (hrana, obnovljiva energija, turizem) izdelana skupna promocijska gradiva (zgibanka Dobrodošli v Srcu Slovenije, spletna stran www.srce-slovenije.si, novi turistični programi) in smernice - marketinški koncept BZ Srce Slovenije.
 


MEDOBČINSKI IN REGIONALNI PROJEKTI:

Projekt: Konzorcij vrtcev in šol Srca Slovenije
Trajanje projekta:
2012 - 2020
Naročnik:
Občine Srca Slovenije
Opis projekta:
Razvojni center Srca Slovenije je sodeloval s 15 vzgojno-izobraževalnimi zavodi iz Srca Slovenije z namenom dviga ustvarjalnega potenciala mladih, krepitve povezav z lokalnim okoljem in krepitve vloge posameznika v okolju in življenju na območju Srce Slovenije. Za sodelujoče vrtce in šole je izvedel več kot 50 delavnic na temo podjetništva, rokodelstva, lokalne samooskrbe, gozdne pedagogike, turizma itd.

Projekt: Konzorcij ZORA
Trajanje projekta:
2012 - 2020
Vodja projekta:
Razvojni center Srca Slovenije
Opis projekta:
Na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije je bilo v letu 2012 ustanovljeno združenje območnih razvojnih agencij Slovenije - ZORA, v katerega se je povezalo 16 območnih razvojnih agencij, ki delujejo v Sloveniji.
Namen združenja je bil v izmenjavi izkušenj pri izvajanju razvojnih nalog na območnem (subregijskem) nivoju, skupno delovanje na področju območnih razvojnih partnerstev, zavzemanje za okrepitev položaja območnih razvojnih agencij in območnih razvojnih partnerstev ter sodelovanje pri pospeševanju sprememb na področju veljavne zakonodaje iz področja območnih razvojnih programov.

Projekt: Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov
Trajanje projekta: september 2019 – februar 2022 (še traja)
Program: CLLD, Javni poziv za projekte sodelovanja LAS (sklad EKSRP)
Partnerji: LAS Srce Slovenije (vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije), LAS Aizkraukle (Latvija), LAS Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania Ziemla Bielska (Poljska), LAS Lunca Prutului de Jos (Moldavija), LAS Kazbegi (Gruzija), LAS Campidano (Italija)
Opis projekta: Namen projekta sodelovanja LAS je bilo spodbujanje razvoja novih rokodelskih znanj, ročno izdelanih produktov in podeželskih podjetij na območjih sodelujočih LAS, promocija trajnostnih regionalnih podjetnikov s turistično ponudbo in razvoj produktov, ki so zanimivi za sodobne podeželsko turistično ponudbo. Na območju LAS Srce Slovenije smo okrepili obstoječo mrežo rokodelcev in ponudnikom ponudili mentorstva oz. dodatna izobraževanja s področja razvoja izdelkov in učinkovitejšega trženja v turizmz. Za učinkovitejše trženje turističnih programov smo vzpostavili sodelovanje s turistično agencijo. V lokalnih okoljih Srca Slovenije so bile izvedene številne rokodelsko-kulinarične delavnice, pri katerih so kot mentroji in tečajniki sodelovali lokalni rokodelci, društva in druga zainteresirana javnost.

Projekt: Odprta vrata kmetij
Trajanje projekta: november 2017 – november 2020
Program: CLLD, Javni poziv za projekte sodelovanja LAS (sklad EKSRP)
Partnerji: LAS Srce Slovenije (vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije), LAS Loškega pogorja, LAS s CILJem, LAS Gorenjska košarica
Opis projekta: Preko vzorčnih izkustvenih kmetij so partnerski LAS-i spodbujali pridelavo, predelavo in porabo senenega mleka ter pridelavo ter predelavo jagodičevja in ostalega sadja. Na ta način so tradicionalnim področjem kmetijskih proizvodov povrnili vrednost, ki so je bili deležni v preteklosti. Velik poudarek je bil na osveščanju različnih ciljnih skupinah potrošnikov preko različnih komunikacijskih kanalov, tudi z neposrednimi izkušnjami na samih kmetijah. Na območju LAS Srce Slovenije so bili na dveh kmetijah in v sadjarskem društvu oblikovani konkretni programi izkustvenega učenja in mentorstva, posneti so bili tudi promocijski filmi.

Projekt: 
Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine
Trajanje projekta: julij 2017 – november 2019
Program: CLLD, Javni poziv za projekte sodelovanja LAS (sklad EKSRP)
Partnerji: LAS Srce Slovenije (vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije), LAS raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja
Opis projekta: Namen projekta je bilo odkriti, ali so lahko tradicionalna znanja zeliščarstva razvojna in podjetniška priložnost. Organiziran je bil poglobljen zeliščarski tečaj, na katerem je sodelovalo 20 lokalnih ljudi, ki se zanimajo za to tematiko. Na konco so imeli nekateri možnost pridobiti tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščar. Potekala so še certificiranja izbranih zelišč, vzpostavljena je bila skupna spletna stran »e-herbarij«. V Srcu Slovenije sta bila organizirana dva večja zeliščarska festivala, zasnovana dva zeliščnega vrta in oblikovan integralni turistični produkt zeliščarske dediščine Srca Slovenije.

Projekt: Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp
Trajanje projekta:
julij 2017 – december 2019
Program:
CLLD, Javni poziv za projekte sodelovanja LAS (sklad EKSRP)
Partnerji:
LAS Srce Slovenije (vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije), LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
Opis projekta:
Območje Kamniško-Savinjskih Alp je bogato z vodnimi viri. Namen projekta je bilo vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino in ohranjati njeno kvaliteto z namenom dolgoročnega razvoja trajnostnega turizma. Pitje vode neposredno iz izvirov in strug potokov je globalno gledano velika redkost. Domačinom in obiskovalcem je bilo predstavljeno bogastvo naših voda. Razvit je bil nov turistični produkt Vodna pot, ki povezuje vodne vire na kamniškem delu območjua Kamniško-Savinjskih Alp, pripravljena je bila tudi brošura z rezultati projekta.

Projekt: Promocija turistične destinacije Srce Slovenije v 2017
Trajanje projekta:
oktober 2017 – junij 2019
Program: CLLD, Javni poziv za projekte sklad EKSRP v 2017 (sklad EKSRP)
Izvajalec: LAS Srce Slovenije (vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije)
Opis projekta: Z namenom izboljšanja trženja ponudbe turistične destinacije Srce Slovenije in povečanja raznolikosti turističnih dejavnosti je LAS Srce Slovenije z izvranimi izvajalci izvedel promocijsko akcijo Vikendi odprtih vrat 2018, v katero je povezal 50 ponudnikov iz vseh 6 občin LAS Srce Slovenije. Izvedeno je bilo tudi ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov Srca Slovenije (KTZ), vzpostavljeni so bili tudi štirje prodajni kotički v Srcu Slovenije (Terme Snovik, Arboretum, TIC Litija, TIC Šmartno pri Litiji). Organizirano je bilo srečanje turističnih ponudnikov z območja Srce Slovenije, kjer se bo animiralo ponudnike k še večjemu sodelovanju in povezovanju v LAS projektih, ovrednotili bomo pret ter posnet promocijski fim za destinacijo Srce Slovenije, namenjen komunikaciji z javnostjo.

Projekt: Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije
Trajanje projekta:
junij 2014 - september 2018
Izvajalec:
Razvojni center Srca Slovenije
Partnerji: 
CDUO Slovenska Bistrica, Društvo rokodelcev - Rokodelski center Moravče, Čipkarska šola Idrija, Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o., Rokodelski center DUO Škofja Loka, Rokodelski center Ribnica, Zavod Marianum Veržej - Center DUO, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Opis projekta: Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je bil vzpostavljen na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije, ki ga je tudi vodil v prvem mandatu 2014-2018. Osnovni namen delovanja je bilo oblikovanje pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi je spodbujal k večji kakovosti rokodelskih izdelkov, k njihovi širši promociji in prenosu znanj na mlajše generacije ne le v lastni Mreži rokodelcev Srca Slovenije, ampak tudi širše v slovenskem okolju.

Projekt: Zgodbe rok in krajev
Trajanje projekta: julij 2017 – december 2018
Program: CLLD, projekti sodelovanja LAS (sklad ESRR)
Partnerji: LAS Srce Slovenije (vodilni partner Razvojni center Srca Slovenije), LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Zasavje, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS STIK, LAS Prlekija, LAS Notranjska, LAS S CILjem, LAS Mežiške doline
Opis projekta: Projekt je pripomogel k ohranjanju in razvoju rokodelstva v Sloveniji. Na vseslovenski ravni je potekalo sistematično evidentiranje rokodelcev, odvila so se različna izobraževanja za nadgradnjo kvalitete njihovih izdelkov, zlasti z vidika oblikovanja, promocije in trženja. Z novo pridobljenimi znanji in informacijami so rokodelci izboljšali svoje izdelke in si s tem povečali možnost za uspešnejši prodor na tržišče. Velika vrednost projekta je bila tudi v povezovanju in sodelovanju rokodelcev iz sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in njihov skupen nastop na trgu, nastala je spletna stran www.rokodelci.si in brošura Zgodbe rok in krajev.

Projekt:
 Zdravju prijazno delovno okolje za zdrave, aktivne in motivirane pisarniške delavce
Trajanje projekta:
september 2015 – oktober 2016
Program:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016
Vodilni partner:
Razvojna agencija Savinja GIZ
Partnerji:
Skupnost občin Slovenije, Združenje regionalnih razvojnih agencij RRA GIZ, Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije ZORA - pod okriljem Razvojnega centra Srca Slovenije
Opis projekta:
Projekt se je ukvarjal z vprašanjem kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storijo, da bodo zaposleni bolj aktivni, bolj motivirani in bodo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja. S tem bodo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

Projekt:
 Promocija turizma Srca Slovenije
Trajanje projekta:
januar 2015 - december 2015
Program:
LEADER (sklad ESRR)
Vodilni partner:
Razvojni center Srca Slovenije
Partnerske občine:
Litija, Šmartno pri Litiji, Lukovica, Kamnik
Opis projekta: Projekt je nadgradil turistično ponudbo Srca Slovenije z vsebinami digitalne promocije turističnih ponudnikov, organizacijo študijske ture za turistične ponudnike, izvedbo promocijskih akcij v Arboretumu Volčji Potok in Vikendov odprtih vrat v Šmartnem pri Litiji, Litiji, Lukovici in Kamniku ter razširitev trženjskih programov.

Projekt: Promocija turističnega območja Srce Slovenije
Leto izvajanja: 2014
Program: Evropski sklad za regionalni razvoj
Naročnik: Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik
Partnerji: Oglaševanje in svetovanje Ines Drame s. p., Creatim Ržišnik Perc tržne komunikacije d. o. o., RIS d. o. o. in SILT Tadeja Jere Lazanski s. p.
Opis projekta: Projekt Promocija turističnega območja Srca Slovenije, ki ga je izvajal Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik ter Razvojni center Srca Slovenije s parterji kot podizvajalec, je bil namenjen nadaljnjemu razvoju turistične destinacije Srce Slovenije.

Projekt: Aktivni in doživljajski turizem v Srcu Slovenije
Trajanje projekta: september 2013 - november 2014
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partnerji: Javni zavod Bogenšperk, Šmartno pri Litiji; KUD Fran Maselj Podlimbarski, Lukovica; Terme Snovik - Kamnik, d. o. o., Kamnik; Linija Sport, Miloš Kimovec s. p., Vače
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije je s projektom povezal pet turističnih ponudnikov iz območja Srce Slovenije ter izvedel skupne promocijske dogodke na temo aktivnega in doživljajskega turizma. Izdani so bili promocijski materiali in vzporedno potekale objave v medijih. Z delovanjem dveh turističnih točk v Litiji in v Termah Snovih se je zagotovil nadaljnji razvoj in povezovanje turističnih ponudnikov Srca Slovenije.

Projekt: Mikro TIC Srca Slovenije v Litiji
Trajanje projekta: 2012 - 2014
Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partner: Občina Litija
Opis projekta: V okviru projekta se je vzpostavila nova informacijsko turistična točka v Litiji, kar je v skladu z usmeritvami in strategijami razvoja turizma na območju Srca Slovenije. Preko projekta se je ustrezno opremil prostor na Valvazorjevem trgu v starem mestnem jedru Litije. Razvojni center Srca Slovenije skrbi za infomiranje in obveščanje javnosti o projektnih aktivnostih v različnih medijih.


Projekt: Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije 2007 - 2013
Trajanje projekta: 2007 - 2013
Program:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partnerji:
Občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji
Opis projekta:
LAS Srce Slovenije je s pomočjo evropskih sredstev LEADER za razvoj podeželja podprla 83 lokalnih projektov posameznikov, društev in podjetij ter tako prispevala k ohranjanju in nadgradnji potencialov podeželja Srca Slovenije in širše Evropske unije.

Projekt: E-turist - elektronski mobilni turistični vodnik
Trajanje projekta: 1. 10. 2012 - 31. 8. 2013
Vodilni partner:
Fakulteta Turistica
Partnerji: Inštitut Jožef Štefan, Občina Litija
Pridruženi partner: Razvojni center Srca Slovenije
Opis projekta: V projektu je bila razvita aplikacijo za mobilne telefone, ki ponuja posameznim turistom in majhnim skupinam podatke o turističnih točkah v destinacijah Srce Slovenije in Slovenska Istra. Aplikacija, ki si jo lahko naložimo na telefon iz spletne strani www.e-turist.si, oblikuje turistu predlog za izlet.

Projekt: Podjetništvo v Srcu
Trajanje projekta: 2012 - 2013
Vodilni partner:
Mladinski center Litija
Partnerji: Zavod Mladinski inkubator Kamnik, Razvojni center Srca Slovenije
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije je sodeloval v projektu Podjetništvo v Srcu kot soustvarjalec ciljno usmerjenih delavnic, na katerih so kandidati razvijali lastne podjetniške ideje za produkte oz. storitve ter pridobivali različna znanja in veščine. Izmed 15 posameznikov, ki so uspešno zaključili celotno usposabljanje, so se kar štirje odločili za samostojno podjetniško pot. Projekt Podjetništvo v Srcu je bil podprt s strani LAS Srce Slovenije.

Projekt:
Razvoj in promocija znamke Srce Slovenije
Leto izvajanja: 2012
Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije je v okviru projekta Razvoj in promocija znamke Srce Slovenije, ki je bil sofinanciran iz sredstev LAS Srce Slovenije, razvil nov integralni turistični produkt Karavaning po Srcu Slovenije. Z izborom in postopnim obiskom kandidatov ter določitvijo tehničnih in logističnih možnosti za vključitev ponudbe v mrežo kampov in počivališč za avtodome je vzpostavil mrežo točk, ki so primerne za sprejem nove turistične ciljne skupine, avtodomarjev. V sodelovanju s podjetjem AA-press je bilo vzpostavljenih 17 počivališč, kampov in oskrbovalnih postaj za avtodome. Izdana je bila zgibanka, kjer so bili predstavljeni vsi ponudniki omenjene mreže in ostali turistični ponudniki območja. Izpeljane so bile tudi tri promocijske karavane po Srcu Slovenije.

Projekt: Odprto učno okolje v gozdu
Trajanje projekta: maj 2011 - december 2012
Naročnik:
LEADER (LAS Srce Slovenije)
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je sodeloval pri tehnični in vsebinski izvedbi projekta Odprto učno okolje v gozdu, ki je bil sofinanciran iz sredstev LAS Srce Slovenije. Odprto učno okolje v gozdu predstavlja nov pristop v predšolski in šolski pedagogiki, ki temelji na izkustvenem učenju. Izvedena je  bila vrsta delavnic za otroke in strokovne delavce v šolah in vrtcih v Srcu Slovenije. Organizirana je bila predstavitev na mednarodnem strokovnem dogodku za vzgojitelje na Hrvaškem ter promocija projekta preko medijev. 

Projekt: Litija - mesto Inovativnosti
Trajanje projekta: 2006 - 2011
Naročnik:
Občina Litija
Opis projekta: Namen projekta, ki se je začel izvajati na lokalni ravni v občini Litija, ob podpori širšega InCo gibanja pa je prešel meje te občine, je povezovanje in motiviranje inovativnih potencialov znotraj širše lokalne skupnosti. To pomeni, da je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija)v različne delavnice, srečanja, (novinarske) konference in natečaje za prispevke na temo inovativnosti vključeval različne predstavnike lokalne skupnosti - medije, podjetnike, društva, javno upravo, vzgojno-izobraževalne inštitucije in predstavnike civilne družbe. Skupaj z njimi je razvijal in prepoznaval konkretne razvojne priložnosti za Srce Slovenije. Projekt je povezal slovenske in mednarodne partnerje ter skozi skupna znanja in izkušnje učil in osveščal o pomenu in vlogi inovativnosti na vseh področjih življenja. S projektom smo spodbudili razvoj učinkovitega poslovnega modela za uspešen, inovativen razvoj lokalnih skupnosti (InLoCom). V sklopu projekta IN-EUR se dosedanje aktivnosti nadgrajujejo na širšem območju Srca Slovenije.

Projekt: Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije za obdobje 2011 - 2018 pod skupno tržno znamko Srce Slovenije
Trajanje projekta: 2010 - 2011
Naročnik:
posamezne občine Srca Slovenije
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je pripravil Strategijo razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije za obdobje 2011 – 2018 pod skupno tržno znamko Srce Slovenije. Ta vsebuje ključne poudarke za razvoj tega območja znotraj Slovenije kot turistične destinacije. Vsebuje podvizije, cilje, ki jim želimo slediti, ter prioritete, ki so ključne za skupni turistični razvoj Srca Slovenije: povezovanje, razvoj skupne (zelene) ponudbe, razvoj trajnostnega turizma in trženje pod skupno znamko. Strategija predstavlja okvir za nadaljnje delovanje Centra in drugih turističnih akterjev na turističnem področju v prihodnje.

Projekt: Utrip Srca Slovenije
Trajanje projekta: 2010 - 2011
Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Opis projekta: Za razvoj znamke Srce Slovenije je bila izvedena vrsta skupnih promocijskih aktivnosti za večjo prepoznavnost in občutek pripradnosti območju. Izvedene so bile tri večje predstavitve območja Srce Slovenije na nacionalni ravni, pri kateri so sodelovali lokalni in regijski soustvarjalci na področju turizma. Pripravljena je bila promocijska zgibanka o Srcu Slovenije. Projekt je bil sofinanciran s strani LAS Srce Slovenije.

Projekt: 90 dni kolesarjenja za zeleni rekord Zemlje
Leto izvajanja: 2010
Naročnik:
Razvojno partnerstvo središča Slovenije
Partnerji: Radovan Skubic Hilarij, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza ekoloških gibanj Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Društvo GEOSS
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je pri projektu sodeloval z vidika tehnične podpore ultramaratonskemu kolesarju Hilariju, ki je v 90 dneh prekolesaril več kot 25.000 kilometrov. Projekt smo podprli zaradi Hilarijevega prizadevanja k dvigu kvalitete življenja, kar je tudi glavna usmeritev znamke Srce Slovenije.

Projekt: Koledar prireditev v Srcu Slovenije
Trajanje projekta: 2009 - 2015
Naročnik:
Razvojno partnerstvo središča Slovenije
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije s skupnim koledarjem prireditev z naslovom Utrip prireditev Srca Slovenije združuje posamezne občine, organizatorje in dogodke. S tem prispeva k višji prepoznavnosti Srca Slovenije in k povezovanju ljudi, s čimer vpliva na višjo kakovost življenja v Srcu Slovenije.

Projekt: Abrahamov ključ Srca Slovenije
Trajanje projekta: 2009 - 2016
Naročnik:
Razvojno partnerstvo središča Slovenije
Partnerji: Jože Kos, Srečo Orsag, Željko Savič, Tanja Šubelj, Andrej Orožen
Opis projekta: Edinstven projekt je zrasel iz zasebne iniciative, saj je iz praznovanja 50. letnice prerasla ideja o povezovanju lokalne skupnosti, podjetnikov, društev, izseljencev, domačinov ter slavljencev in njihovih bližnjih z različnih koncev Slovenije. S tehnično podporo projektu, ki ima izrazito dobrodelno naravnanost, smo prispevali k dvigu kvalitete znamke Srce Slovenije.

Projekt:
Regijsko stičišče nevladnih organizacij Srce me povezuje
Trajanje projekta: 2009 - 2010
Naročnik:
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a
Opis projekta: V letu 2008 smo na Razvojnem centru Srca Slovenije (takrat Centru za razvoj Litija) pripravili projekt horizontalnega stičišča nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije - Srce me povezuje, katerega nosilec je Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a. Poleg priprave projekta je nudil Center izvajanje projekta ter strokovno podporo in operativno vodenje. Stičišče nevladnih organizacij je namenjeno podpori nevladnemu sektorju, tako brezplačnim storitvam za posamezne organizacije (pravno, računovodsko, programsko svetovanje, IKT podpora) kot tudi opolnomočenju sektorja v celoti (povezovanje in mreženje, skupno zastopanje, strateški razvoj …).

Projekt: Trkamo na vrata dediščine - druga faza projekta z naslovom "Razvoj točk dediščine"
Leto izvajanja: 2008
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Partnerji: Zavod ICRO, občine Litija, Šmartno pri Litiji, Trzin, Lukovica, Moravče, Kamnik, Komenda, Domžale
Opis projekta: Namen aktivnosti druge faze projekta je bila nadgradnja že oblikovane mreže točk dediščine z naborom dodatnih točk naravne in kulturne dediščine ter razvojem podpornih storitev (gostinske in nočitvene kapacitete) in dodatne turistične ponudbe. Obstoječi ponudbi smo dodali novih 20 točk dediščine in 3 večja zaokrožena območja dediščine – Kamniška Bistrica, Oglarska dežela, Velika planina. K projektu smo dodali prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo s poudarkom na kulinaričnih posebnostih območja. Razvili smo 15 novih turističnih programov z namigi za izlete in počitnice. Izdali smo tudi priročno knjižico Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije v slovenskem in angleškem jeziku. Hkrati smo izdali obsežnejšo publikacijo s kulturnimi in naravnimi potenciali Kamniške Bistrice kot primera posameznih zaokroženih območij dediščine ter izdelali letake za posamezne točke dediščine v angleškem jeziku. Poleg tega smo pripravili tudi vsebine za table, ki označujejo tematsko mrežo tudi na samem terenu.

Projekt: Trkamo na vrata dediščine - tretja faza projekta z naslovom "Izvedba podpornih storitev za turistični razvoj celotnega območja"
Leto izvajanja: 2009
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Partnerji: Zavod ICRO, občine Litija, Šmartno pri Litiji, Trzin, Lukovica, Moravče, Kamnik, Komenda, Domžale
Opis projekta: V okviru tretje faze z naslovom »Izvedba podpornih storitev za turistični razvoj celotnega območja« smo s posamezniki razvijali ponudbo točk dediščine ter pripravili vsebine in natisnili dvojezično brošuro s predstavitvijo zaokroženega turističnega območja. Delavnice so bile informativno-izobraževalnega značaja in so bile na voljo celotni zainteresirani javnosti. Potekale so individualno na terenu. Udeleženci so pridobili poglobljena znanja na zgoraj navedenih področjih.

Projekt: Poletje v Srcu Slovenije
Leto izvajanja: 2009
Naročnik:
Razvojno partnerstvo središča Slovenije
Parter: Domačija Rus, Lukovica
Opis projekta: Na Razvojnem centru Srca Slovenije (takrat Centru za razvoj Litija) smo podprli projekt Festival Poletje v Srcu Slovenije, ki se je odvijal na Domačiji Rus v Šentvidu pri Lukovici. V sklopu festivala so se odvijale različne delavnice za otroke, tematska predavanja, gledališke igre in zanimivi glasbeni večeri.

Projekt: Mladi projektni managerji Srca Slovenije
Trajanje projekta: 2008 - 2010
Naročnik:
Razvojno partnerstvo središča Slovenije
Opis projekta: Ob mentorstvu Razvojnega centra Srca Slovenije (takrat Centra za razvoj Litija) je bila vzpostavljena Sekcija mladih projektnih managarjev, ki jo sestavljajo mladi iz območja Srca Slovenije. V letu 2009 je pripravila prvi skupni projekt in ga uspešno prijavila na razpis LAS Srce Slovenije.

Projekt:
Delovanje vstopne točke VEM - "Vse na enem mestu" v Litiji, Grosupljem in Domžalah
Trajanje projekta: 2007 - 2012
Naročnik:
JAPTI - Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
Opis projekta: VEM podpira izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike, podjetnike, mlade, študente, podporne institucije in ostale zainteresirane na lokalnem nivoju. Storitve obsegajo: informiranje, osnovno svetovanje, izvajanje postopkov registracij ter sprememb za samostojne podjetnike (s.p.) in družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) ter izvajanje Programa vavčerskega svetovanja in usposabljanja na lokalnem nivoju.

Projekt: Pravljica Radovedni vrabček Čivi v Srcu Slovenije
Trajanje projekta: 2009 - 2010
Naročnik:
občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Kamnik, Lukovica, Moravče, Zagorje, Radeče
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je v okviru projektne skupine izbral avtorico Darinko Kobal, ki je pripravila zgodbe na temo 9 krajev (8 občin) v Srcu Slovenije. Knjigo je izdala Založba Modrijan, katera vrši distribucijo po vsej Sloveniji, ilustrirala pa jo je Alenka Vuk. Namenjena je otrokom 4. razreda osnovne šole, kot priprava na predmet družba, saj v njej lahko izvedo kaj več o GEOSS-u (geometričnem središču Slovenije) ter o tem, kaj lahko lepega doživijo v krajih okoli njega, torej v Srcu Slovenije.

Projekt: Predstavitev območja Srce Slovenije na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani
Trajanje projekta: 2009 - 2012
Naročnik:
občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Kamnik, Lukovica, Moravče, Domžale
Opis projekta: Skupna predstavitev območja Srce Slovenije na največjem turističnem sejmu v Sloveniji, Turizem in prosti čas. V vseh letih se je v štirih dneh sejma na razstavnem prostoru pod skupno znamko Srce Slovenije zvrstilo preko 320 nastopajočih oziroma podjetnikov, turističnih delavcev, društev in posameznikov. Uspelo nam je povezati 25 različnih organizacij, ki so na sejmu prikazale utrip kulturne in naravne dediščine, kulinarike in zdravega načina življenja v Srcu Slovenije. Pri predstavitvi na sejmu so sodelovali turistični ponudniki iz devetih občin Srca Slovenije.

Projekt: Kažipoti v Srce Slovenije - Podeželje Srca Slovenije se predstavi
Trajanje projekta: 2008 - 2009
Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Opis projekta: V okviru projekta, ki je bil financiran iz Leader sredstev, je bila izvedena inventarizacija ponudbe, izdelan koledar prireditev na območju za leti 2009 in 2010 ter predstavitveni katalog podeželja, ki vsebuje predstavitev turističnih znamenitosti, gostinskih kapacitet, objektov za rekreacijo, ekološkega kmetijstva, tematskih poti itd. Za potrebe predstavitve območja smo izdelali promocijski DVD film ter zagotovili vpise ponudbe območja v obstoječe nacionalne turistične spletne portale.

Projekt: Zaposlitveni sejem
Leto izvajanja: 2008
Naročnik:
Zavod za zaposlovanje
Partnerji: ZRSZ OE Trbovlje, Urad za delo Hrastnik, Litija, Trbovlje in Zagorje
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je kot soorganizator sejma, ki se je odvijal v Litiji, ponudil delodajalcem in iskalcem zaposlitve možnost neposrednega komuniciranja o povpraševanju na eni in ponudbi na drugi strani. Sejem je obiskalo približno 1000 brezposelnih oseb in drugih obiskovalcev, sodelovalo je 25 delodajalcev in 9 podpornih ustanov. S sejmom je Razvojni center Srca Slovenije prispeval k zmanjšanju brezposelnosti v regiji, omogočil neposredno povezavo med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter delodajalce seznanil s kadrovsko ponudbo v regiji.

Projekt: Nabava prometnih znakov za kolesarske poti LUR
Trajanje projekta: 2007 - 2008
Naročnik:
RRA LUR
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je bil izbran za izvedbo tretje faze projekta Kolesarske poti LUR, ki predstavljajo regionalno mrežo kolesarskih poti. Cilj projekta je bila priprava vsebin, oblikovanje in izdelava prometnih znakov ter informativnih tabel za označitev kolesarskih poti ter izdelava promocijske brošure za promocijo projekta.

Projekt: Naravnost z dežele - spletna ponudba pridelkov in izdelkov slovenskega podeželja
Leto izvajanja: 2007
Naročnik:
Ministrstvo za gospodarstvo
Opis projekta: V okviru projekta smo vzpostavili kakovostne, trajnostne in aktivne spletne vsebine na spletni strani www.nadezeli.si, na kateri so predstavljeni ponudniki s podeželja s pilotnega območja občine Dol pri Ljubljani. Na ta način smo razvili nov tržni kanal, ki povezuje kupce neposredno s ponudniki s podeželja, hkrati pa smo vzpodbudili tudi aktivno spletno participacijo podeželskega prebivalstva.

Projekt: Območni razvojni program Razvojnega partnerstva središča Slovenije (strateško-programski in izvedbeni del)
Trajanje projekta: 2006 - 2007
Naročnik:
Razvojno partnerstvo središča Slovenije
Partnerji: občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Kamnik, Zagorje in Radeče
Opis projekta: Kot osnovo za pripravo in izvajanje skupnih projektov subregije je Razvojno partnerstvo središča Slovenije pripravilo najprej strateško-programski del Območnega razvojnega programa za obdobje 2007-2013, nato pa še triletni izvedbeni načrt. Le-ta s konkretnimi izvedbenimi projekti odgovarja na priložnosti, ki jih prinaša Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt: Razvojni program podeželja Trkamo na vrata dediščine
Trajanje projekta: 2005 - 2006
Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partnerji: občine Kamnik, Komenda, Trzin, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji
Opis projekta: MKGP je leta 2005 razpisalo sredstva za dopolnitev obstoječih razvojnih programov podeželja (RPP) s ciljem oblikovati temelje za lokalne akcijske skupine za izvajanje osi Leader. V tem okviru smo za ožje območje 8 občin izdelali dopolnjen RPP z nazivom Trkamo na vrata dediščine, izvedli 11 različnih tematskih delavnic za lokalne akterje, izvajali celotno koordinacijo projekta, skrbeli za javne predstavitve v lokalnih medijih in oblikovali pismo o nameri za ustanovitev LAS. Rezultati projekta so bili v letu 2007 uporabljeni pri vzpostavljanju Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

Projekt: Regijsko ocenjevanje krajev in šol v okviru projekta »Moja dežela – lepa in gostoljubna«
Trajanje projekta: 2005 - 2006
Naročnik:
občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče
Opis projekta: V okviru projekta Turistične zveze Slovenije, Moja dežela-lepa in gostoljubna, je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) v letih 2005 in 2006 sodeloval kot koordinator regijskega ocenjevanja krajev in šol v zasavskih občinah. Ocenjevanje v kategorijah srednji kraji, manjši kraji, drugi kraji, hribovski kraji, izletniški kraji, turistični kraji, osnovne šole in srednje šole je izvajala šestčlanska komisija, končalo pa se je z oddajo zaključnega poročila na TZS, ki izvaja ocenjevanje na državni ravni.

Projekt: Razvoj intelektualne infrastrukture v okviru projekta Po poteh dediščine
Leto izvajanja: 2005
Naročnik:
Agencija RS za regionalni razvoj
Partnerji: občine Kamnik, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Moravče, Litija in Šmartno pri Litiji
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je v letu 2005 izvedel projekt Razvoj intelektualne infrastrukture v okviru obstoječega produkta Po poteh dediščine. Na projektu so sodelovale partnerske občine, obsegal pa je organizacijo različnih tematskih delavnic za več ciljnih skupin, organizacijo strokovne ekskurzije in okrogle mize, izdelavo priročnika celostne grafične podobe projekta Trkamo na vrata dediščine ter samo izdelavo informativnih in pojasnjevalnih tabel za izbrane točke dediščine v teh občinah.

Projekt: Podeželsko razvojno jedro Jarina
Trajanje projekta: od 2004
Naročnik:
PCMG
Partnerji: občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Trzin, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji
Opis projekta: Podeželsko razvojno jedro Jarina, z.o.o., ki je začelo delovati jeseni 2004 na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije (takrat Centra za razvoj Litija), je bilo eno izmed 10 delujočih podeželskih razvojnih jeder v Sloveniji. Njen namen je bil strokovno izobraževanje, razvoj kakovostnih produktov, razvoj stabilnih tržnih poti, povezovanje proizvajalcev in kreiranje delovnih mest na podeželju. Jarina je s svojimi aktivnostmi na območju 7 partnerskih občin vzhodno od Ljubljane ter 3 zasavskih občin spodbujala razvoj podjetniškega razmišljanja na podeželju in pomagala potencialnim podjetnikom pri razvoju poslovne ideje ter pripravi na poslovanje. S strokovnim delovanjem v sodelovanju z ostalimi partnerji je izvajala dejavnosti za dvig kvalitete na podeželju.

Projekt:
Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov
Trajanje projekta: 2004 - 2006
Naročnik:
RCR Zagorje
Partnerji: občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče
Opis projekta: Za izvajanje oblikovanih turističnih programov na območju Posavskega hribovja je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) organiziral tri serije večdnevnih usposabljanj za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika in usposobil 64 vodnikov, od katerih določeni sodelujejo pri izvajanju turističnih programov zadruge Jarina.

Projekt: Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja 2004 - 2008 ter razvoj tržnega produkta Trkamo na vrata dediščine
Leto izvajanja: 2004
Naročnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Partnerji: občine Kamnik, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Dol pri Ljubljani, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je leta 2004 v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji občin Savske ravni in Posavskega hribovja izdelal Razvojni program podeželja z naborom različnih izvedbenih projektov po treh prostorih, v njegovem sklopu pa tudi prvi skupni tržni produkt območja – Po poteh dediščine. Le-ta kot regionalna mreža naravnih in kulturnih znamenitosti in dodatnih turističnih storitev vključuje 44 izbranih točk dediščine, ki obiskovalcu omogoča zanimivo in pestro bivanje na območju.

Projekt: Regionalni razvojni program Zasavje – področje turizma
Leto izvajanja: 2003
Naročnik:
RCR Zagorje
Partnerji: občine Zagorje, Trbovlje, Hrastnik
Opis projekta: Kot strokovni partner na področju turizma je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) sodeloval pri izdelavi regionalnega razvojnega dokumenta za zasavske občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Projekt: Razvoj turističnih produktov v okviru BZ Posavsko hribovje – kolesarske, konjeniške in pohodniške poti
Trajanje projekta: 2002 - 2006
Naročnik:
občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče
Opis projekta: Pod skupno blagovno znamko Posavsko hribovje in sloganom Hribi in doline za rekreativne skomine je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) razvil tri turistično-rekreacijske produkte: kolesarske, konjeniške in pohodniške poti. Produkti so bili zasnovani v sodelovanju s predstavniki različnih društev in ostalih lokalnih akterjev sedmih občin, terenskemu delu je sledila izdaja brošur in promocijskih listov. Vsak produkt sestavlja mreža nosilcev – kontrolnih točk na poteh (vseh je 66), kjer se obiskovalci lahko okrepčajo in ožigosajo svoje brošure. Za razvoj turizma na območju pod blagovno znamko Posavsko hribovje je bil izdelan tudi poseben strateški dokument – strategija turističnega razvoja, kjer so aktivno sodelovali turistični ponudniki in društva z območja.

Projekt: Regionalni podjetniški forumi za osnovnošolce
Trajanje projekta: 2001 - 2004
Naročnik:
Sun d.o.o.
Opis projekta: Med leti 2001 in 2004 je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) za zaključek vsakoletnega izvajanja podjetniških krožkov na osnovnih šolah organiziral štiri regionalne podjetniške forume, na katerih so se predstavili sodelujoči mentorji in učenci in izmenjali izkušnje, ki so jih pridobili z izvajanem krožkov, območje in njegove turistične potenciale.

 


LOKALNI PROJEKTI:

Projekt: Podjetniški katalog
Trajanje projekta / Leto izvajanja:
2020
Naročnik:
Občina Lukovica
Opis projekta:
Razvojni center Srca Slovenije je pripravil za Občino Lukovica katalog, v katerem so predstavljeni vsi zainteresirani podjetniki iz te občine. Namen kataloga je, da bi lokalni prebivalci še bolj spoznali domače podjetnike in z njimi sodelovali ter tako podpirali lokalno.

Projekt:
Izvedba srečanj s podjetniki in kmeti iz Občine Lukovica
Trajanje projekta / Leto izvajanja:
2019 - 2020
Naročnik:
Občina Lukovica
Opis projekta:
Razvojni center Srca Slovenije je za Občino Lukovica organiziral dve srečanji, in sicer s podjetniki kmetijskih gospodarstev. Namen srečanja je bil pomagati Občini oblikovati novo strategijo finančne podpore razvoja podjetništva in kmetijstva v programskem obdobju 2021 - 2027.

Projekt: Uvedba participativnega proračuna v občini Dol pri Ljubljani
Trajanje projekta / Leto izvajanja:
2019
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta:
Razvojni center Srca Slovenije je Občini Dol pri Ljubljani pomagal izvesti prvi participativni proračun, ki so ga občani poimenovali "Po meri občanov". Zasnoval je vsebinske podlage in predstavil na delavnicah z občani postopek izvedbe participativnega proračuna, pri katerem občani predlagajo in glasujejo o projektih po njihovem izboru, ki jih nato Občina v naslednjem letu tudi dejansko izvede. Sodeloval je tudi kasneje v postopku samega izbora.

Projekt:
Izvedba promocijskih aktivnosti za projekt Dežela kozolcev
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2012 - 2013
Naročnik:
Občina Šentrupert na Dolenjskem
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije je sodeloval pri zasnovi trženskega in promocijskega načrta za projekt Dežela kozolcev, prvi muzej s kozolci na prostem v Sloveniji in na svetu. Izvajal je različne promocijske aktivnosti za projekt Dežela kozolcev - predstavitev projekta različnim ciljnim skupinam, priprava podatkov, prezentacij itd. za potrebe javnega komunciranja, oblikovanje vsebinskega koncepta za programski del ter vsebinska in tehnična koordinacija priprave in izdaje različnih publikacij.

Projekt: Izdelava Lokalnega razvojnega programa (LRP) občine Ivančna Gorica
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2011
Naročnik: 
Občina Ivančna Gorica
Opis projekta: LRP je bil zasnovan kot dokument s strateškim in izvedbenim delom in predstavlja osnovo za nadaljnje delo občine Ivančna Gorica ter drugih deležnikov, ki delujejo v tem lokalnem okolju. V strateškem delu je bila pripravljena analiza stanja, vizija, SWOT analiza ter opredeljeni cilji razvoja. Izvedbeni del pa vsebuje glavne programe in projekte z vsemi potrebnimi podatki za samo izvedbo. Pred izdelavo LRP je Center pripravil vrstov srečanj oz. delavnic z lokalnimi akterji iz Ivančne Gorice.

Projekt: Podlage za varovanje kulturne dediščine
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2009
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Partner: Zavod za varstvo kulturne dediščine RS
Opis projekta: Pripravljen je bil predlog za skupni sklep o razglasitvi kulturnih spomenikov v Dolu pri Ljubljani ter krajši priročnik za upravljanje s kulturno dediščino. Vzpostavili smo tudi tesno sodelovanje z ZVKD RS ter sprožili postopek razglasitve kulturnih spomenikov v občini Dol pri Ljubljani.

Projekt:
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Litija
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2008
Naročnik:
Občina Litija
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je izdelal Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Litija, ki opredeljuje območja, na katerih je končnim uporabnikom potrebno omogočiti dostop v odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij ter oceno potreb končnih uporabnikov. Cilj projekta je bil zagotovitev vsem občanom dostop do širokopasovnega hrbteničnega omrežja. Načrt razvoja je bil tudi del razpisne dokumentacije Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Litija.

Projekt: Darilna košarica Naravnost z dežele
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2008
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani, Športno društvo Partizan Dolsko
Partner: Jarina z.o.o.
Opis projekta: Namen projekta je izvedba darilnega programa, ki povezuje produkte kmetij s podeželja v skupni produkt, to je košarico Naravnost z dežele.

Projekt: Brošura Koledar dogodkov v občini Dol pri Ljubljani za leto 2008
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2008
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: Cilj projekta je bilo oblikovanje promocijske brošure s koledarjem dogodkov za leto 2008.

Projekt: Turistična karta občine Litija
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2008
Naročnik:
Občina Litija
Opis projekta: Poleg kartografske predstavitve s turistično ponudbo občine Litija na prvi strani ter karte območja Srca Slovenije na drugi strani, smo opisno in slikovno predstavili občino in vse pomembne turistične točke. Uporabnost karte povečujejo namigi za izlete oz. doživetja, ki vključujejo ogleda vredne znamenitosti občine. Karta navaja dostop do turističnih informacij.

Projekt: Strategija razvoja turizma v občini Litija
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2008
Naročnik:
Občina Litija
Opis projekta: V dokumentu smo identificirali turistične potenciale (pregled naravnih in kulturnih danosti in podjetniških iniciativ) in skupaj s turističnimi »akterji« pripravili razvojne usmeritve, organizacijski model in nabor potencialnih projektov, ki bi vzpostavili turistično infrastrukturo in ponudbo v občini. Dokument je nastajal v obdobju prostorskega planiranja, zato je služil kot argument za spremembe rabe prostora, povezane z razvojem turizma. Priprava strategije je povzročila razvojno gibanje z vključevanjem relevantnih deležnikov, in sprožila priprava turističnih investicijskih projektov.

Projekt: Vegova pot
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2007 - 2009
Naročnika:
Občina Dol pri Ljubljani, Občina Moravče
Opis projekta: S projektom želimo vzpostaviti dodatno turistično ponudbo občine Dol pri Ljubljani, ki gradi svoje ime na Juriju Vegi. Med dosedanjimi aktivnostmi je bila vzpostavljena, umeščena v prostor in označena Vegova pot od Dolskega mimo Zagorice do Moravč. Pripravljen je bil tudi načrt razvoja Vegove poti, ki predstavlja osnovo za nadaljnji projekti razvoj vsebin ob tej poti.

Projekt:
Kmetije odprtih vrat
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2007 - 2012
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: S projektom smo povezali 27 kmetov, vrtnarjev, čebelarjev, sadjarjev in druge ponudnike s podeželja iz občine Dol pri Ljubljani z namenom skupne promocije in učinkovitejšega trženja. Izdelana je bila pregledna brošura, usmerjevalne in označevalne table, vizitke za posamezne ponudnike, skupna predstavitev na domačih sejmih, usposabljanje za uporabo spletne strani www.nadezeli.si, številne promocijske objave itd.

Projekt: Koordinacija izvedbe sejmov v Deželi Jurija Vege
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2007 - 2012
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je sodeloval pri razvoju vsebin in koordinaciji Spomladanskega in Jesenskega sejma, ki sta postala dve osrednji prireditvi v t. i. Deželi Jurija Vege. Koordinacija obeh sejmov je zajemala organizacijo sestankov z vključenimi društvi in kmeti, ki so se predstavljali na sejmu, pripravo zapisnikov sestankov, pripravo vsebin za medije, pripravo oblikovnih rešitev za sejma, najem stojnic ter evalvacijske aktivnosti.

Projekt: Celostna podoba označevanja v Občini Dol pri Ljubljani
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2007 - 2009
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: S celostno podobo označevanja, ki vključuje priročnik grafične podobe označevanja na območju občine Dol pri Ljubljani, smo razvili celovit sistem označevanja, ki ga praktično nadgrajujemo s postavitvijo usmerjevalnih in informativnih tabel za javno infrastrukturo, gostilne, kmetije, turistične točke in podjetja.

Projekt: Strategija razvoja turizma v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2007-2013
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2007
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: Na podlagi delavnic in razgovorov s turističnimi akterji je bila pripravljena strategija razvoja turizma za občino Dol pri Ljubljani, ki vključuje analizo stanja in konkretne izvedbene projekte, ki so podlaga za delovanje občine in vseh turističnih akterjev na tem področju.

Projekt: Razvoj in promocija blagovne znamke Dežela Jurija Vege
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2006 - 2009
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: Strategiji razvoja turizma občine Dol pri Ljubljani je sledila vizija, da se poskuša dogajanje v občini lansirati v javnost pod imenom Dežela Jurija Vege. Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je tako izvedel natečaj za logotip ter na koncu tudi pripravil rešitev, končni logotip na podlagi idejnih osnutkov. Logotip je apliciral v vse promocijske brošure, ki so bile izdane za promocijo Dežele Jurija Vege, v promocijske objave v revijah in medijih, na sejmih itd.

Projekt: Turistična zloženka Občine Dol pri Ljubljani
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2006
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: V letu 2006 je nastala Turistična zloženka Občine Dol pri Ljubljani, ki popelje popotnika mimo vseh najpomembnejših znamenitosti območja ter mu poda ključne informacije, ki jih potrebuje ob obisku občine.

Projekt: Lokalni razvojni program Občine Dol pri Ljubljani 2007-2013
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2005 - 2007
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: Lokalni razvojni program (LRP) je dokument, ki predstavlja analizo stanja, vizijo, cilje in ključna področja delovanja Občine Dol pri Ljubljani v programskem obdobju 2007-2013. V izvedbenem delu opredeljuje tudi konkretne projekte, ki predstavljajo podlago za delo Občine in drugih lokalnih akterjev v programskem obdobju do leta 2013.

Projekt: Uvajalna faza projekta CRPOV v občini Dol pri Ljubljani za naselje Senožeti
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2003
Naročnik:
Občina Dol pri Ljubljani
Partner: občina Dol pri Ljubljani
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je v projektu sodeloval kot strokovni partner. Glavni cilj projekta je bil usmeriti lokalno prebivalstvo k angažiranju za razvoj njihove vasi in podeželja, pa tudi analizirati območje in njegove turistične potenciale. Uvajalna faza projekta CRPOV je bila izvedena za območje naselja Senožeti.

Projekt: Podeželje v prazničnem mestu
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2002 - 2016
Naročnik:
Občina Litija
Opis projekta: Od leta 2002 Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z lokalnimi društvi in institucijami vsak konec decembra pred božičem organizira prireditev v starem mestnem jedru Litije – Podeželje v prazničnem mestu. Na stojnicah sodelujejo ponudniki domačih pridelkov in izdelkov s podeželja tako litijske kot ostalih občin, v kulturnem programu pa številni nastopajoči. V letih 2006 in 2007 je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) pripravil tudi ulično galerijo jaslic.

Projekt: Lokalni razvojni program občin Litija in Šmartno pri Litiji 2002 – 2006
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 2002
Naročnik:
Občina Litija
Partnerja: občini Litija, Šmartno pri Litiji
Opis projekta: Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) je v projektu sodeloval kot strokovni partner za pripravo in vrednotenje razvojnih programov. Namen projekta je bil vzpostaviti programske in institucionalne okvirje za oblikovanje politike skladnega razvoja v dveh občinah, definirati programe in projekte za izvajanje lokalne strukturne politike ter zagotoviti osnovo za vključitev v regionalne razvojne programe. Dokument sestavljata strateški in izvedbeni del z 10 glavnimi cilji, 33 podcilji, 16 programi in 76 projekti.

Projekt: Izvajanje podjetniških krožkov za osnovnošolce
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 1999 - 2005
Naročnik: SUN d.o.o., vključene občine
Partnerji: Občina Litija, OOZ Litija, osnovne šole Litija, Gradec
Opis projekta: Namen projekta, kjer je Razvojni center Srca Slovenije (takrat Center za razvoj Litija) nastopal kot koordinator in izvajalec, je bil spoznavanje pojma podjetništvo med osnovnošolsko populacijo, seznanitev s temeljnimi elementi poslovnega načrta in predstavitev izbranih projektov podjetniških skupin, s čimer se vzpodbuja skupinsko delo osnovnošolcev, uči podjetno ravnanje in posredno dviguje samozavest otrok. Rezultat projekta je organizirana oblika izobraževanj v osrednjeslovenski in zasavski regiji preko 49 podjetniških krožkov s 639 vključenimi osnovnošolci.

Projekt: Integralni turistično-kulturni razvoj Vač z GEOSS-om
Trajanje projekta / Leto izvajanja: 1999
Naročnik:
Zavod RS za zaposlovanje
Opis projekta: Predmet projekta je bil zagotavljanje pogojev za stimulativno, integralno razvojno delo na področju turistično-kulturnega trženja Vač z GEOSS-om skozi več specifičnih ciljev: vključevanje brezposelnih oseb v programe javnih del s ciljem prehodov v samozaposlitve, zaposlitve in posebne oblike zaposlitve ter izdelava tržne analize za projektno območje. Rezultat projekta je bila povečana konkurenčna sposobnost brezposelnih oseb, integralna povezava različnih partnerjev ter vzpostavitev informacijskega podpornega okolja na Vačah.


Produkcija: Peternet