English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Slovar pojmov

DRP je okrajšava za Državni razvojni program.

InLoCom je program za spodbujanje inovativne lokalne skupnosti, ki temelji na spodbujanju vseh deležnikov lokalne skupnosti, da soustvarjajo odprt, napreden prostor, temelječ na inovativnosti in trajnostnem razvoju. Je eno od področij delovanja gibanja InCo za inovativni preboj Slovenije, katerega namen je spodbujanje aktivnega medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe. InCo izhaja iz besede inovacijsko komuniciranje (angl. InCo – innovation communication), ki je iz koncepta preraslo v gibanje, ki povezuje različne deležnike v družbi.

LAS je okrajšava za Lokalno akcijsko skupino, javno – zasebno partnerstvo, katerega osnovno poslanstvo je razvoj podeželja. Naloga LAS-a je priprava in izvedba lastne lokalne razvojne strategije ter razdelitev in upravljanje s finančnimi sredstvi iz ukrepa LEADER. LAS temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja) , gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).

LEADER je eden od štirih ukrepov evropske kmetijske politike v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

LRP je okrajšava za Lokalni razvojni program, ki predstavlja dokument razvoja posamezne občine.

NVO je okrajšava za nevladne organizacije. So neprofitne, večinoma prostovoljne in morajo imeti neko obliko pravne osebe. V Sloveniji so to prvenstveno društva, ustanove in (zasebni) zavodi.

ORP je okrajšava za okrajšava za Območni razvojni program, ki predstavlja dokument razvoja subregije (npr. Razvojno partnerstvo Središča Slovenije).

RRP je okrajšava za Regionalni razvojni program, ki predstavlja dokument razvoja regije (npr. Osrednjeslovenska regija).

RPSS
je okrajšava za Razvojno partnerstvo središča Slovenije, to je s pogodbo vzpostavljeno partnerstvo 12 občin, ki vključuje štiri različne statistične regije:
  • Osrednjeslovensko regijo s pristopnimi občinami Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče in Šmartno pri Litiji;
  • Dolenjsko regijo s pristopnima občinama Ivančna Gorica in Šentrupert;
  • Zasavsko regijo s pristopno občino Zagorje ob Savi;
  • Savinjsko regijo s pristopno občino Radeče.
SRCE SLOVENIJE je območje, ki se v obliki srca širi okrog Geometričnega središča Slovenije in pokriva 16 različnih občin ter hkrati znamka, katere lastnik in upravljavec je Razvojni center Srca Slovenije.

VEM je okrajšava za projekt točk Vse na enem mestu, ki je nastala v okviru Ministrstva za javno upravo in preko katerih je mogoče pridobiti strokovno pomoč in brezplačno registrirati svoje podjetje. Več informacij o storitvah, ki jih nudijo VEM točke lahko preberete tukaj.

ZORA je okrajšava za Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije, ki združuje 13 članic, podpisnic konzorcijske pogodbe z namenom skupnega sodelovanja na področju območnih razvojnih partnerstev in vpliva na politiko, zlasti s področja regionalnega razvoja.

Produkcija: Peternet