English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Dediščina za podjetniško prihodnost

10. maj 2012 - Bogata kulturna dediščina na območju Srce Slovenije je bila predstavljena v Slovenskem etnografskem muzeju, njeni utrinki so dostopni tudi širši javnosti, v brošuri »Naše kulturno bogastvo«.

Na okrogli mizi, ki jo je 10. maja 2012 v Ljubljani organiziral Center za razvoj Litija v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, je etnolog dr. Janez Bogataj izpostavil priložnosti za uporabo dediščine v podjetništvu in turizmu in hkrati opozoril na pogosto negativno izrabo kulturne dediščine v tržne namene. Dr. Vito Hazler, predstojnik Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, ki tudi sicer aktivno sodeluje s Centrom za razvoj Litija, je poudaril pomen vključevanja tradicionalnih veščin in znanj za gradnjo novih objektov.

Mag. Ksenija Kovačec Naglič
, vodja Informacijsko dokumentacijskega centra za dediščino na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, je predstavila pravne vidike pri vpisovanju nesnovne dediščine v Register žive kulturne dediščine, na okrogli mizi pa je sodelovala tudi Adela Pukl in v imenu Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine predstavila postopek za vpis nosilcev v omenjeni register. Mija Bokal, vodja projekta Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine na Centru za razvoj Litija, je orisala širši kontekst vloge razvojnih inštitucij pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine, Rupert Gole, župan občine Šentrupert, pa je predstavil vlogo lokalne skupnosti pri celostnem ohranjanju kulturne dediščine, ki za lokalno okolje lahko predstavlja pomembno razvojno priložnost.

Na okrogli mizi je sodelovala tudi Branka Bizjan, nosilka žive dediščine in predsednica Društva rokodelcev Moravške doline, ki je zbrane soočila z dejstvi ohranjanja dediščine na lokalnem nivoju. Poudarila je, da je zanimanje za znanja o obrteh in drugih oblikah nesnovne dediščine v slovenskem prostoru veliko, vendar ustvarjalce pri tem zelo ovira toga zakonodaja. Nosilci dediščine so še posebej pomembni, saj s svojim ustvarjanjem ter delovanjem skrbijo za prenos znanj na mlajše generacije.

Projekt Cultural Capital Counts je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

 
Na okrogli mizi so sodelovali dr. Janez Bogataj, dr. Vito Hazler, mag. Ksenija Kovačec Naglič, Adela Pukl, Mija Bokal, Rupert Gole in Branka Bizjan (foto Matej Povše)

Predstavljanje, zapisovanje in ohranjanje žive dediščine so izredno pomembna, predvsem za lokalne prebivalce, ki se nemalokrat poistovetijo s tovrstno dediščino kraja. Šege in navade, verovanja, ustno izročilo, plesna dediščina, znanje o naravi, posebno tehnično znanje in obrtne veščine so torej kulturni kapital, ki se ga moramo bolje zavedati in ga ceniti. Premalokrat se zavedamo, da temelji na vsem tem naša identiteta.

Bogata kulturna in naravna dediščina območja je že od samih začetkov delovanja Centra za razvoj Litija pomemben temelj za razvojna razmišljanja. Vloga razvojnih inštitucij je na področju nesnovne dediščine velika in zelo pomembna, saj predstavljajo vezni člen med idejami in izzivi ljudi, nosilci nesnovne dediščine, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, in tistimi, ki na lokalnih, regionalnih in nacionalnih ravneh odločajo o teh temah. Nosilce nesnovne dediščine spodbujajo k razmišljanju o različnih možnostih ohranjanja njihove dediščine ter jim nudijo strokovno podporo pri vključevanju teh elementov v izobraževanje, turizem in podjetništvo. Hkrati lahko z razvojnimi projekti, na katerih delujejo, prispevajo k ohranjanju in osveščanju o pomenu ohranjanja dediščine.

V lanskem letu se je Center za razvoj Litija uspešno vključil v mednarodni projekt Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine (Cultural Capital Counts), katerega namen je prepoznati, ovrednotiti in izkoristiti kulturne vire območja Srce Slovenije, zlasti nesnovno kulturno dediščino, ter jo vključiti v lokalno podjetništvo in turizem. Povezali so se z ustreznimi strokovnjaki, saj želijo, da je njihovo delo strokovno usmerjeno in rezultati kar se da uporabni tako za nosilce tovrstne dediščine kot za občine, ki podpirajo projekt (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica in Šentrupert).

Na dogodku je bila predstavljena tudi nova knjižica z naslovom »Naše kulturno bogastvo«, ki jo je Center za razvoj Litija izdal v sodelovanju s strokovnjaki s področja kulturne dediščine. V njej so opisani primeri nesnovne dediščine območja Srce Slovenije, kot so oglarstvo, izdelovanje trničev, pletenje slamnatih kit, peka kruha, velikonočnih oblatov, tesarstvo, izdelovanje skodel, pa tudi lutkovna igra Mejaši, zgodbe o rudniku Sitarjevcu in Ajdih itd. Več o projektu najdete na njegovi uradni spletni strani.


Etnolog dr. Janez Bogataj je predstavil priložnosti za uporabo dediščine v podjetništvu in turizmu (foto Matej Povše)


Na dogodku je bila predstavljena nova knjižica »Naše kulturno bogastvo«, ki jo je Center za razvoj Litija izdal v sodelovanju s strokovnjaki s področja kulturne dediščine (foto Matej Povše)

Produkcija: Peternet