English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezovanje v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije postaja vse bolj prepoznavna institucija v mednarodnem, regijskem in slovenskem prostoru. Z znamko Srce Slovenije, ki jo je začel intenzivno razvijati v letu 2008, povezuje občin v t. i. obljubljanskem pasu. Znamka postaja sinonim za srčnost ljudi, kakovost bivanja in raznolikost ponudbe na območju od kamniških planin do dolenjskega hribovja ter od vzhodnih obronkov Ljubljane do prvih posavskih ravnic.

Iniciative za skupno povezovanje občin segajo že več let nazaj. Prvi projekt, s katerim smo uspeli povezati kar 13 občin Osrednjeslovenske in Zasavske regije, je bil Trkamo na vrata dediščine. S projektom smo povezali preko 51 točk naravne in kulturne dediščine v skupni turistični produkt, na tej podlagi pa razvijamo tudi t. i. kulturni turizem kot enega izmed ključnih ključnih zvrsti turističnega stebra blagovne znamke Srce Slovenije.

Znamko Srce Slovenije prepoznava kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo Središča Slovenije, ki deluje od leta 2006. Prvotni namen partnerstva je bilo povezovanje javnega sektorja, saj so si tako občine skušale izboljšati položaj v Osrednjeslovenski regiji, v zadnjem času pa prerašča povezovanje v vsestransko delovanje v korist rasti znamke Srce Slovenije.

Z vzpostavitvijo Lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije smo povezali občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Kamnik, Lukovica in Moravče. V programskem obdobju 2007-2013 je bilo s sredstvi LEADER in razvojnimi sredstvi lokalnega sofinanciranja, s katerimi je razpolagala LAS Srce Slovenije, podprtih kar 83 projektov in razdeljenih 1,8 mio evrov. LAS Srce Slovenije deluje tudi v obdobju 2014-2020 na območju istih občin kot v prvem obdobju delovanja.

Območje Srce Slovenije povezujemo tudi z vstopnima točkama VEM za podjetnike, ki delujeta v Litiji in Mengšu. Razvojni center Srca Slovenije ima tako pomembno vlogo na področju informacijske podpore za podjetnike v okolju Srca Slovenije. Pomemben korak pri povezovanju aktivnih podjetnikov predstavlja Poslovna mreža Srca Slovenije, ki deluje od leta 2014.

V kontekstu povezovanja območja Srca Slovenije smo v letu 2009 uspešno začrtali tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami iz celotne Osrednjeslovenske regije. Stičišče NVO osrednje Slovenije deluje samostojno in nudi raznovrstne brezplačne storitve za nevladni sektor ter vzpodbuja društva k medsebojnemu povezovanju in še aktivnejšemu vključevanju v razvoj lokalnih okolij in regije.

S trženjskega vidika povezuje območje Srce Slovenije zadruga za razvoj podeželja Jarina, ki je bila ustanovljena leta 2004. V letu 2008 je pridobila prva sredstva s strani programa LEADER in postala ena glavnih promotorjev območja Srce Slovenije, v zadnjih letih pa je usmerjena predvsem na področje lokalne samooskrbe s hrano. S tem se je nekoliko odmaknila od prvotnega področja, to je trženja turistične ponudbe. Jarina je danes pomemben povezovalni člen med lokalnimi pridelovalci hrane ter vrtci, šolami in domovi za starejše občane.
Vrtovi Srca Slovenije, ki se nahajajo v Dolu pri Ljubljani, so vzorčni primer tovrstnega povezovanja.

Razvojni center Srca Slovenije sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi preko Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije. Z namenom dviga potencialov mladih, krepitve povezovanja z lokalnim okoljem in krepitve vloge posameznikov v okolju povezuje 14 vzgojno-izobraževalnih zavodov iz Srca Slovenije.

Razvojna fundacija Pogum, ki jo je Razvojni center Srca Slovenije ustanovil leta 2009, je namenjena zbiranju sredstev za izvajanje programov za otroke in krepitev humanitarne dejavnosti. Ti programi in dejavnosti so še dodaten košček v mozaiku razvoja potencialov okolja in v njem živečih ljudi. Ustanovitev fundacije razširja možnosti, hkrati pa spodbuja družbeno odgovornost podjetij, ki lahko pomagajo s sodelovanjem fundacije odkrivati in razvijati talente mladosti na širšem območju.

Razvojni center Srca Slovenije nastopa tudi kot pobudnik in koordinator združenja ZORA, to je Združenja območnih razvojnih agencij Slovenije, katerega namen je skupno delovanje na področju območnih razvojnih partnerstev. Konzorcij povezuje 16 slovenskih območnih razvojnih agencij in predstavlja pomembnega sogovornika nacionalnim organom pri pripravi strateških strategij in zakonodaje.

Energetska pisarna Srca Slovenije je nastala kot plod partnerskega sodelovanja Razvojnega centra Srca Slovenije, Občine Dol pri Ljubljani in družbe JUB v letu 2013. Namen pisarne je zagotoviti lokalnemu prebivalstvu brezplačno svetovanje pri načinih gradenj in prenovi objektov, učinkoviti rabi obnovljivih virov energije in o aktualnih razpisih za sofinanciranje investicij.

Razvojni center Srca Slovenije je že od začetkov svojega delovanja glavni pobudnik razvoja turizma v lokalnem okolju občine Litija, v zadnjih letih pa tudi širše na celotnem območju Srce Slovenije. Glavni poudarki so na že omenjenem kulturnem turizmu ter ponudbi za kolesarje in avtodomarje. Z namenom zagotavljanja turističnih informacij iz prve roke je bila leta 2013 vzpostavljena Turistična točka Srca Slovenije, ki deluje v starem mestnem jedru Litije. Na področju samooskrbe s hrano se Razvojni center Srca Slovenije zavzema za povezovanje različnih inciativ.

Od leta 2014 deluje znotraj območja Srce Slovenije Mreža rokodelcev Srca Slovenije, ki povezuje že preko 70 članov (posameznih rokodelcev in organizacij). Namen mreže je povezuje tradicionalnih rokodelskih znanj s sodobnimi podjetniškimi pristopi ter hkratno spodbujanje k večji kakovosti rokodelskih izdelkov in njihovi promociji, prenosu znanj na mlajše generacije in k učinkovitejšemu skupnemu trženju doma in po svetu.

Hkrati s povezovanjem rokodelcev znotraj Srca Slovenije je postal Razvojni center Srca Slovenije tudi pobudnik in voditelj Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, katerega glavni namen je sooblikovanje pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji. v Konzorcij je trenutno vključenih 9 sovenskih partnerjev.

In nenazadnje, povezujemo posameznike in organizacije v Srcu Slovenije, s čimer krepimo našo konkurenčno prednost kot razvojne institucije, to je visoka stopnja prepletenosti s »terenom«, z ljudmi, ki soustvarjajo razvoj in tvorijo potrebno kritično maso za premike na različnih razvojnih področjih (lokalne samouprave, gospodarstvo, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne organizacije, umetniki, občani, lokalni mediji).
 

Produkcija: Peternet