English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


WIDER - Zelena MSP: Inovacije in razvoj v energetskem sektorju

Trajanje projekta: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
Program: Program transnacionalnega sodelovanja - Mediteran
Partnerske države: Italija, Francija, Španija, Grčija, Portugalska, Slovenija, Bosna in Hercegovina
Vodilni partner: SVIM, Ancona, Italija

Ne le za slovensko, ampak tudi na splošno za evropsko družbo velja, da se njeno prebivalstvo vse bolj stara, kar pomeni, da je vse večji delež ljudi starejši od 65 let. Projekcije kažejo na to, da bo leta 2060  več kot 30 odstotkov Slovencev starih nad 65 let, kar prinaša velike družbene spremembe. Trend staranja ljudi predstavlja številne spremembe in izzive, za katere je treba čim prej najti čim ustreznejše rešitve.

S to problematiko se ukvarja tudi projekt WIDER, ki želi izboljšati izmenjavo znanj in inovacij ter izboljšati pozicijo novih izdelkov za mala in srednja podjetja po celotni dobavni verigi eko pametnih stanovanj za neodvisno življenje starejših sektorja v sedmih regionalnih industrijskih sredozemskih področjih. 

Ključne projektne aktivnosti: 
 • priprava analize stanja za Slovenijo v segmentu starostnikov z družbenega, ekonomskega in energetskega vidika;
 • priprava skupnih strateških usmeritev na ravni partnerstva; 
 • oblikovanje spletne strani www.wider-project.eu;
 • izvedba izobraževalnega seminarja (delavnic) za podjetnike za spodbujanje njihovega podjetniškega udejstvovanja v segmentu starostnikov; 
 • imenovanje Lokalne inovacijske komisije (LIC);
 • objava Poziva k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev v segmentu starostnikov - razpis je objavljen spodaj na tej strani!
 • umestitev slovenskih strokovnjakov na mednarodni seznam WIDER - seznam je objavljen na spletni strani projekta WIDER;
 • objava Razpisa za WIDER inovacijske vavčerje, ki je namenjen razvoju novih poslovnih izdelkov in storitev - razpis je objavljen spodaj na tej strani!
 • izvajanje posameznih pilotnih projektov, ki bodo podprti z inovacijskimi vavčerji;
 • udeležba na inovacijskih sejmih v Barceloni in Anconi z namenom mednarodnega mreženja;
 • promocija grozda "Srebrna hiša" v Sloveniji in tujini;
 • udeležba na zaključnem dogodku v Bruslju.
Z vsemi temi aktivnostmi bodo dobila podjetja priložnost za povečanje vrednosti njihovih proizvodov in lažje pozicioniranje na novih trgih. Fokus projekta je na energetski učinkovitosti in pristopu, prilagojenem končnim uporabnikom ter na sektorskemu povezovanju v posameznih regijah partnericah.

Več informacij je na voljo na uradni spletni strani projekta: www.wider-project.eu.
Sledite nam tudi na Facebooku.

 

Dodatne informacije: Mija Bokal, Tina ŠtefaničPoziv k vpisu med mednarodne WIDER svetovalce v segmentu starostnikov


30. oktober 2013
Razvojni center Srca Slovenije kot slovenski partner projekta WIDER objavlja Poziv k vpisu v mednarodni seznam svetovalcev. Cilj poziva je izbrati primerne svetovalce, ki bodo pomagali malim in srednje velikim podjetjem pri razvoju njihovih inovativnih izdelkov in storitev za starostnike in jim hkrati pomagali pri vstopu na nove trge. Na poziv se lahko prijavijo svetovalci iz podjetij in drugih organizacij iz celotnega območja Slovenije.

Datum objave javnega poziva: 30. oktober 2013

Rok za oddajo vlog: 30. april 2014 do 18. ure

Razpisna dokumentacija:
Prijavni obrazci:Prijavitelji morajo izpolniti obrazce v obeh jezikih!

Vse aktualne informacije in morebitne spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene na tej spletni strani.

Dodatne informacije
lahko dobijo prijavitelji pri Razvojnem centru Srca Slovenije v pisarni na Kidričevi cesti 1 v Litiji, po telefonu 01 – 89 62 719 ali po e-pošti mija.bokal@razvoj.si.

Seznam potrjenih slovenskih ponudnikov svetovanj
Razpis za WIDER inovacijske vavčerje

26. februar 2014
Razvojni center Srca Slovenije kot slovenski partner projekta WIDER objavlja Razpis za WIDER inovacijske vavčerje. Cilj razpisa je izbrati primerne projekte slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki na inovativen način odgovarjajo na izzive novega nastajajočega trga novih izdelkov in storitev za starostnike. Z razpisom bodo podprti svetovalni vavčerji za projekte energetsko učinkovitih bivanjskih rešitev za starostnike. 


Datum objave javnega poziva: 26. februar 2014

Rok za oddajo vlog: 30. maj 2014 do 10. ure

Razpisna dokumentacija:Prijavni obrazci:Obrazci za poročanje: 
Vse aktualne informacije in morebitne spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene na tej spletni strani.

Dodatne informacije
lahko dobijo prijavitelji pri Razvojnem centru Srca Slovenije v pisarni na Kidričevi cesti 1 v Litiji, po telefonu 01 – 89 62 719 ali po e-pošti mija.bokal@razvoj.si.

Informacije o delavnicah scenarijev do objavljene tukaj.Dejstva o izvajanju inovacijskih vavčerjev

Projekt WIDER, pri katerem sodeluje Razvojni center Srca Slovenije kot partner, je namenjen spodbujanju podjetnikov k mreženju in iskanju konkretnih rešitev za vstop na nov perspektiven trg starostnikov, ki zelo hitro narašča in pridobiva na vrednosti. Del sredstev projekta je namenjenih podpori konkretnih projektov podjetij. Z inovacijskimi vavčerji želimo podjetja spodbuditi k iskanju novih znanj oz. svetovalcev izven svojih obstoječih poslovnih mrež.

Podjetja, ki želijo kandidirati na razpis za vavčerska sredstva, lahko izberejo svojega svetovalca med prijavljenimi svetovalci iz WIDER mediteranskih regij, ne nujno iz svoje regije. Seznam svetovalcev se bo dopolnjeval do konca aprila in je objavljen na WIDER spletni strani. Če bodo podjetja pri prijavi uspešna, bodo pridobila inovacijski vavčer za delo z zunanjim svetovalcem po svojem izboru. S tem bodo lahko svetovalci pomagali podjetjem pri njihovem razvoju in rasti.

Za zagon dejavnosti in spodbujanje inovacij na novih trgih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz WIDER partnerskih regij znotraj območja Mediteran je na voljo skupaj 350.000 EUR, od tega ima slovenski partner Razvojni center Srca Slovenije na voljo 50.000 EUR. Vrednost posameznega vavčerja je lahko med 5.000 EUR in 10.000 EUR.

Postopek izvajanja vavčerjev: 

Vsi partnerji projekta WIDER so prilagodili razpisne pogoje specifičnim ekonomskim in pravnim zahtevam svoje države in regije ter ga objavili na svojih spletnih straneh.

Prijave za inovacijski vavčer, skupaj z vsemi prilogami, morajo prijavitelji poslati partnerju projekta, Razvojnemu centru Srca Slovenije do 30. maja 2014. Pred tem je priporočljivo, da prijavitelj (MSP oz. potencialni kandidat za vavčer) in ponudnik svetovanj vzpostavita stik in se dogovorita o poteku izvajanja svetovalnih storitev za izvedbo projekta.

V pomoč pri pripravi projektnih idej bodo podjetjem delavnice scenarijev, ki jih bo Razvojni center Srca Slovenije organiziral predvidoma v začetku aprila 2014 (natančne informacije bodo objavljene do 31.3.2014 na www.razvoj.si).

Partner projekta imenuje člane Lokalne inovacijske komisije (v nadaljevanju LIC) in Odbora za ocenjevanje, ki ga sestavljajo izvedenci s področij, kot so navedena v razpisnih pogojih. Vsi člani LIC in Odbora za ocenjevanje bodo podpisali sporazum o nerazkrivanju informacij. Odbor za ocenjevanje bo ovrednotil primernost inovacijskih vavčerjev, dokončno pa bodo ocenjeni projekti odobreni (s strani ELG) na WIDER inovacijskem sejmu v Anconi.

Vsa podjetja, ki bodo uspešno kandidirala na razpis, bodo podpisala skupaj s svetovalci in partnerjem projekta Pogodbo o podpori WIDER inovacijskega vavčerja. Partner projekta bo skupaj z LIC spremljal izvajanje odobrenih vavčerskih projektov, s čimer bo zagotavljal preglednost postopkov in namensko porabo odobrenih sredstev.

Podjetja bodo imela od podpisa pogodbe 6 mesecev časa, da izvedejo svoj projekt, v katerega bo aktivno vključen izbrani zunanji ponudnik svetovanj. Po zaključeni svetovalni storitvi bo predložilo podjetje Razvojnemu centru Srca Slovenije zahtevek za povračilo vavčerja skupaj z vso zahtevano dokumentacijo, kar bo podlaga za izplačilo.
Projekt WIDER se izvaja v okviru programa Mediteran in ga sofinancira Evropska unija.
Premostitvena sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Slovenski regionalno razvojni sklad.
 


 

Sorodne novice

15.4.2014 Ne spreglejte: WIDER delavnice za podjetnike prestavljene za teden dni

10.4.2014 Napovedujemo: Delavnice za podjetnike na temo oblikovanja novih produktov in storitev za starostnike

26.2.2014 Inovacijski vavčerji za podjetja na področju bivanjskih rešitev za starostnike

20.1.2014 Prijavite se med mednarodne svetovalce na področju starostnikov

27.11.2013 Inovacijski sejem v Barceloni združil podjetnike, raziskovalce, svetovalce in strokovnjake

8.11.2013 S tematiko starostnikov povezali 25 podjetij

30.10.2013 Postanite mednarodni WIDER svetovalec v segmentu starostnikov

16.9.2013 Napovedujemo: Izobraževanje za podjetnike v segmentu starostnikov

3.6.2013 Nov projekt Wider za kvalitetnejše življenje starostnikov

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet