English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Podpora promociji in trženju lokalnih proizvodov območja Srce Slovenije

Nosilec: Jarina, zadruga za razvoj podeželja z. o. o.

Opis projekta:

Lokalna samooskrba z lastno pridelano hrano ima velik pomen za dvig kakovosti življenja na območju Srce Slovenije. Potreba po intenzivnejši samooskrbi z lokalno pridelano hrano se kaže zaradi velikega števila novo nastalih naselij, precej razpršene poselitve ter hitrega načina življenja. Na območju občin, ki jih pokriva Srce Slovenije, je veliko manjših kmetij, pridelava je premajhna in predraga ter zato konkurenčnost manjša.

Projekt zadruge Jarina je vključeval analizo stanja viškov na kmetijah na območju Srca Slovenije ter analizo potencialnih kupcev lokalne hrane v neposredni okolici (vrtci, šole, gostinstva, specializirane trgovine itd.). Na podlagi analize obstoječega stanja se je izdelala tržna strategija, v kateri so predstavljeni novi prodajni kanali za mrežo pridelovalcev Srca Slovenije. S pomočjo projekta, odobrenega s strani LAS »Srce Slovenije«, so se začele odpirati nove možnosti in tržne poti za samooskrbo podeželja Srca Slovenije s hrano.

Obdobje trajanja projekta: februar 2009 – december 2009

Celotna vrednost projekta: 24.800,00 EUR
Sredstva LEADER: 9.330,80 EUR
Sredstva LAS: 13.766,68 EUR

Kontaktna oseba: Nataša Smrekar

Produkcija: Peternet