English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezovanje v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije je vse bolj prepoznavna institucija v mednarodnem, regijskem in slovenskem prostoru. Z znamko Srce Slovenije, ki jo je začel intenzivno razvijati v letu 2008, povezuje občin v t. i. obljubljanskem pasu. Znamka postaja sinonim za srčnost ljudi, kakovost bivanja in raznolikost ponudbe na območju od kamniških planin do dolenjskega hribovja ter od vzhodnih obronkov Ljubljane do prvih posavskih ravnic. Od leta 2016 nadgrajuje znamko s certificiranjem prehranskih in rokodelskih izdelkov Srca Slovenije - KTZ Srce Slovenije.

Iniciative za skupno povezovanje občin segajo že več let nazaj. Prvi projekt, s katerim smo uspeli povezati kar 13 občin Osrednjeslovenske in Zasavske regije, je bil Trkamo na vrata dediščine. S projektom smo povezali preko 51 točk naravne in kulturne dediščine v skupni turistični produkt, na tej podlagi pa razvijamo tudi t. i. kulturni turizem kot enega izmed ključnih ključnih zvrsti turističnega stebra blagovne znamke Srce Slovenije.

Znamko Srce Slovenije prepoznava kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo Središča Slovenije, ki deluje od leta 2006. Prvotni namen partnerstva je bilo povezovanje javnega sektorja, saj so si tako občine skušale izboljšati položaj v Osrednjeslovenski regiji, v zadnjem času pa prerašča povezovanje v vsestransko delovanje v korist rasti znamke Srce Slovenije.

Z vzpostavitvijo Lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije smo povezali občine Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Kamnik, Lukovica in Moravče. V programskem obdobju 2007-2013 je bilo s sredstvi LEADER in razvojnimi sredstvi lokalnega sofinanciranja, s katerimi je razpolagala LAS Srce Slovenije, podprtih kar 83 projektov in razdeljenih 1,8 mio evrov. LAS Srce Slovenije deluje tudi v obdobju 2014-2020 na območju istih občin kot v prvem obdobju delovanja in razpolaga z 2,3 mio evrov evropskih sredstev.

Podjetnike Srca Slovenije povezujemo na registracijski točki SPOT, ki deluje v Litiji, v preteklosti pa smo imeli registracijske točke VEM tudi v Kamniku, Grosupljem, Domžalah in Mengšu. Razvojni center Srca Slovenije ima že vrsto leto pomembno vlogo na področju informacijske podpore za podjetnike v okolju Srca Slovenije. Pomemben korak pri povezovanju aktivnih podjetnikov predstavlja Poslovna mreža Srca Slovenije, ki deluje od leta 2014.

Pomembno iniciativo na področju razvoja podjetništva v Srcu Slovenije predstavlja tudi v letu 2019 ustanovljen Podjetniški RISE Šmarno Litija. Pri vzpostavitvi tega co-working prostora za mlade in druge podjetnike je imel pomembno vlogo tudi Razvojni center Srca Slovenije. 

V kontekstu povezovanja območja Srca Slovenije smo v letu 2009 uspešno začrtali tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami iz celotne Osrednjeslovenske regije. Na našo pobudo je bilo ustanovljeno Stičišče NVO osrednje Slovenije s sedežem v Litiji, ki deluje samostojno in nudi raznovrstne brezplačne storitve za nevladni sektor ter vzpodbuja društva k medsebojnemu povezovanju in še aktivnejšemu vključevanju v razvoj lokalnih okolij in regije.

V Srcu Slovenije smo prvi v Sloveniji povezali šole in vrtce s pridelovalci hrane v kratko oskrbno verigo ter bili v letu 2015 za to nagrajeni s strani Evropske mreže za razvoj podeželja. Razvojni center Srca Slovenije je bil v letu 2004 pobudnik ustanovitve zadruge za razvoj podeželja Jarina. Že dolga leta spodbujamo prebivalce Srca Slovenije k višji samooskrbi s hrano in s tem namenom so bili vzpostavljeni tudi Vrtovi Srca Slovenije, ki se nahajajo v Dolu pri Ljubljani.

Razvojni center Srca Slovenije sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi preko Konzorcija vrtcev in šol Srca Slovenije. Sodelovanje poteka z namenom dviga potencialov mladih, krepitve povezovanja z lokalnim okoljem in krepitve vloge posameznikov v okolju.

Razvojni center Srca Slovenije je bil tudi pobudnik vzpostavitve Razvojne fundacije Pogum, ki je bila namenjena zbiranju sredstev za izvajanje programov za otroke in krepitev humanitarne dejavnosti v Srcu Slovenije. Fundacija je spodbujala družbeno odgovornost podjetij, ki lahko pomagajo odkrivati in razvijati talente mladosti na širšem območju.

Razvojni center Srca Slovenije nastopa tudi kot pobudnik in koordinator združenja ZORA, to je Združenja območnih razvojnih agencij Slovenije, katerega namen je skupno delovanje na področju območnih razvojnih partnerstev. Konzorcij povezuje slovenske območne razvojne agencije in predstavlja pomembnega sogovornika nacionalnim organom pri pripravi strateških strategij in zakonodaje.

Energetska pisarna Srca Slovenije je nastala kot plod partnerskega sodelovanja Razvojnega centra Srca Slovenije, Občine Dol pri Ljubljani in družbe JUB v letu 2013. Namen pisarne je bil zagotoviti lokalnemu prebivalstvu brezplačno svetovanje pri načinih gradenj in prenovi objektov, učinkoviti rabi obnovljivih virov energije in o aktualnih razpisih za sofinanciranje investicij.

Razvojni center Srca Slovenije je že od začetkov svojega delovanja glavni pobudnik razvoja turizma v lokalnem okolju občine Litija, v zadnjih letih pa tudi širše na celotnem območju Srce Slovenije. Glavni poudarki so na že omenjenem kulturnem turizmu ter ponudbi za kolesarje in avtodomarje. Z namenom zagotavljanja turističnih informacij iz prve roke je bila leta 2013 vzpostavljena Turistična točka Srca Slovenije, ki deluje v starem mestnem jedru Litije.

Od leta 2014 deluje znotraj območja Srce Slovenije Mreža rokodelcev Srca Slovenije, ki povezuje že preko 100 članov, posameznih rokodelcev in organizacij. Namen mreže je povezuje tradicionalnih rokodelskih znanj s sodobnimi podjetniškimi pristopi ter hkratno spodbujanje k večji kakovosti rokodelskih izdelkov in njihovi promociji, prenosu znanj na mlajše generacije in k učinkovitejšemu skupnemu trženju doma in po svetu.

Hkrati s povezovanjem rokodelcev znotraj Srca Slovenije je na pobudo Razvojnega centra Srca Slovenije nastal tudi Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, katerega glavni namen je sooblikovanje pravnih temeljev statusa rokodelcev v Sloveniji in povezovanje regijskih rokodelskih centrov po Sloveniji.

Razvojni center Srca Slovenije povezuje posameznike in organizacije v Srcu Slovenije, s čimer krepi svojo konkurenčno prednost kot razvojne institucije, to je visoka stopnja prepletenosti s »terenom«, z ljudmi, ki soustvarjajo razvoj in tvorijo potrebno kritično maso za premike na različnih razvojnih področjih (lokalne samouprave, gospodarstvo, vzgojno-izobraževalni zavodi, nevladne organizacije, umetniki, občani, lokalni mediji).
 

Produkcija: Peternet