English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Pogosta vprašanja

Kaj je Lokalna akcijska skupina »Srce Slovenije«?

Lokalna akcijska skupina LAS »Srce Slovenije« je združenje predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja). LAS je pod vodstvom upravljavca
pripravila in sprejela svojo razvojno strategijo za obdobje 2007-2015.

Ključno vodilo pri izvajanju razvojne strategije je skupna razvojna vizija območja, ki izhaja iz značilnosti ter potreb in priložnosti območja:

»Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov zagotavljati vitalnost podeželja na območju Srce Slovenije in njegovo trajnostno rast.«

Naloga LAS je, da poskrbi za izvajanje svoje lokalne razvojne strategije ter sprejema odločitve o upravljanju s finančnimi sredstvi iz LEADER programa za razvoj podeželja.


Katero območje obsega LAS »Srce Slovenije«?

LAS »Srce Slovenije« obsega občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Izvzeto je le mesto Kamnik, ki nima statusa podeželskega naselja, ker ima več kot 10.000 prebivalcev. Pričakujemo, da se bo območje LAS v prihodnjih letih še nekoliko razširilo.

 
LAS »Srce Slovenije« se nahaja v severovzhodnem delu Osrednjeslovenske regije in obsega območje 751 km2, kar predstavlja 3,6 % površine Slovenije. Na območju živi 60.077 prebivalcev, gostota poseljenosti je 80 prebivalcev na km2 (Statistični urad RS, 30. 6. 2010.


Kdo predstavlja in odloča v LAS »Srce Slovenije«?

Lokalna akcijska skupina LAS »Srce Slovenije« deluje na več nivojih:
 • Skupščino LAS sestavlja 30 članov, ki predstavljajo skupne interese območja LAS »Srce Slovenije«. Ti partnerji so bili ključni pri podpisu konzorcijske pogodbe ob ustanovitvi. Med partnerji je 5 predstavnikov občin in 8 predstavnikov drugih javnih institucij, 8 predstavnikov društev in 9 predstavnikov zasebnega sektorja. Skupina predstavlja najvišji organ odločanja ter usmerja in vodi izvajanje LEADER pristopa na podeželju Srca Slovenije. Sestane se predvidoma dvakrat letno, na različnih lokacijah na območju LAS.
 • Razvojni svet predstavlja organ odločanja; je 10-članski in ga izvoli skupščina LAS ter odloča o vseh ključnih stvareh v zvezi z delovanjem LAS. Imenovan je bil za zagotavljanje širokih znanj in raznovrstnih izkušenj, učinkovito geografsko zastopanost na območju LAS ter zagotavljanje ravnotežja med javnim, ekonomskim in zasebnim sektorjem. Člani razvojnega sveta se dobivajo približno dvakrat do trikrat letno oziroma vedno, ko se pojavi potreba po tem.
 • Nadzorni svet predstavlja s 3 člani organ nadzora oz. kontrole delovanja LAS.
 • Upravljalec LAS je Center za razvoj Litija, ki je administrativni manager in pravni zastopnik LAS. S svojo projektno pisarno skrbi za tehnično podporo delovanju LAS »Srce Slovenije«. Sodeloval je pri pripravi lokalne razvojne strategije in skrbi za njeno izvajanje, zbira projektne ideje, pripravlja in vodi projekte ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, pripravlja promocijsko gradivo, opravlja informiranje in animacijo prebivalcev in drugih subjektov, izvaja izobraževanja in usposabljanja, pripravlja poročila in poroča pisarni LEADER, vodi arhiv za LAS in opravlja druge naloge v skladu s sklepi skupščine in razvojnega sveta LAS. Upravljalec zagotavlja tudi finančno službo za LAS »Srce Slovenije«.

Katere so temeljne naloge LAS »Srce Slovenije«?
 • Združuje različne organizacije in posameznike, ki imajo interes razvijati podeželje na območju LAS.
 • Podpira in promovira pristop od spodaj navzgor, ljudi iz posameznih lokalnih okolij vključuje v načrtovanje, proces odločanja in implementacijo razvoja območja LAS, kar omogoča vpogled v konkretne želje in potrebe območja.Razvija sodelovanje in skupno delovanje z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Sloveniji, v prihodnje pa bo sodelovala tudi z LAS iz tujine.
 • Spodbuja in podpira sodelovanje in izmenjavo idej na regionalni, nacionalni in evropski ravni.
 • S pomočjo organov odločanja ustvarja osnovo za ocenjevanje in izbor projektov, ki so financirani iz LEADER sredstev.
 • Dviga ozaveščenost in obveščenost lokalnega prebivalstva o možnosti koriščenja evropskih sredstev

Od kod LAS »Srce Slovenije« črpa finančna sredstva?

Denar prihaja iz Evropske unije preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Pogoj za koriščenje teh sredstev je priznan status delujoče LAS. Sredstva LEADER za upravljanje LAS in izvajanje projektov se izračunavajo po posebni formuli MKGP, ki temelji na velikosti območja in številu prebivalcev posamezne LAS, indeksu razvojne ogroženosti in oceni lokalne razvojne strategije. LAS mora zagotavljati tudi svoja lastna sredstva, kar zagotavljajo na območju LAS »Srce Slovenije« vključene občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. Pričakujemo, da bo iz naslova sredstev LEADER in lokalnega sofinanciranja do leta 2013 na območje LAS prišlo okoli 1,7 mio EUR razvojnih sredstev.


Kdo je upravičen do LEADER sredstev in kako poteka razdeljevanje?

LAS »Srce Slovenije« deli sredstva naprej na podlagi javnih pozivov, ki jih objavi na svoji spletni strani, na spletnih straneh vključenih občin ter v različnih lokalnih medijih. Na pozive se lahko prijavijo fizične (posamezniki) in pravne osebe (podjetja, društva, zavodi …) z izjemo lokalnih skupnosti.

Pomembno je, da so prijavljeni projekti finančno in strokovno dobro zastavljeni. S svojimi učinki morajo prispevati k višji kakovosti življenja na podeželju LAS »Srce Slovenije« ter slediti strategiji LAS »Srce Slovenije«. Pred prijavo je priporočljivo posvetovanje s projektno pisarno.

Prijavitelji dobijo povrnjena vložena sredstva po uspešno izvedenem projektu oziroma v primeru več faz po vloženih zahtevkih za posamezne faze. To pomeni, da morajo biti finančno dovolj sposobni, da lahko založijo stroške projekta. Doslej je bilo skupaj izvedenih 45 projektov, ki so večinoma manjše narave, vendar učinkovito prispevajo k dvigu kakovosti življenja na območju.


Katere projekte podpira LAS »Srce Slovenije«?

Pričakuje se, da projekti ustrezajo temam, ciljem in prioritetam, ki so izpostavljeni v razpisni dokumentaciji in sledijo razvojni strategiji LAS »Srce Slovenije«. Ker ima LAS omejena sredstva, s katerimi razpolaga, daje prednost projektom, ki na nek način izstopajo, so inovativni, povezujejo različne partnerje, so ekonomični in imajo trajnostni učinek za območje Srce Slovenije. Vse vloge pregleda ocenjevalna komisija na podlagi začrtanih kriterijev. Projektni morajo slediti prioritetnim nalogam LAS, in te so:
 • dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi,
 • lokalnih kmetijskih proizvodov ter njihovo trženje,
 • spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja,
 • izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • izboljšanje kakovosti življenja na podeželju,
 • animacija in usposabljanje podeželskih prebivalcev,
 • mreženje in povezovanje za inovativne iniciative.

Produkcija: Peternet