English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LEADER v Sloveniji v obdobju 2007-2013

S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 je Slovenija vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). S Programom razvoja podeželja Slovenija izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih je novost t. i. os LEADER (4. os), ki spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.

Osnovni cilji pristopa LEADER so izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti.

Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.

Temeljna načela pristopa LEADER so:
  • lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja,
  • pristop od spodaj navzgor,
  • lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva,
  • povezani in večsektorski ukrepi,
  • inovativnost,
  • mreženje in
  • sodelovanje pri projektih.

Ustanovitev lokalnega javno-zasebnega partnerstva, imenovanega “lokalna akcijska skupina (LAS)” je izvirna in pomembna lastnost pristopa LEADER. LAS ima nalogo, da pripravi in izvede svojo lokalno razvojno strategijo ter sprejme odločitve o razdelitvi in upravljanju s finančnimi sredstvi. LAS temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).

Produkcija: Peternet