English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


O Lokalni akcijski skupini

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je bila ustanovljena s podpisom ustanovne konzorcijske pogodbe 27. novembra 2007 z namenom spodbujati razvoj podeželja na območju LAS s pomočjo sredstev 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - osi LEADER. 

LAS Srce Slovenije obsega občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. K podpisu ustanovne konzorcijske pogodbe je pristopilo 29 partnerjev - predstavniki občin, drugih javnih inštitucij, društev in predstavniki zasebnega sektorja.  Članstvo v LAS je odprto, tako se je do leta 2012 povečalo še za 3 člane:

1. Jelka Babič, Društvo za razvoj podeželja LAZ
2. Brigita Barlič, Društvo podeželskih žena Moravče
3. Jože Benec, KGZS – Zavod Ljubljana
4. Franc Černe, Gozd-Reka, Šmartno pri Litiji
5. Tone Čič, Turistična kmetija Pr' Krač
6. Jože Dernovšek, Društvo za razvoj in varovanje GEOSS
7. Urška kolar, Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik
8. Janita Eržen, Zavod RS za zaposlovanje
9. Marko Godec, Območna obrtna zbornica Litija
10. Emil Grzinčič, Območna obrtna zbornica Kamnik
11. Špela Bratun, zadruga za razvoj podeželja Jarina
12. Ivan Hribar, Terme Snovik
13. Milan Izlakar, Občina Šmartno pri Litiji
14. Andrej Kermavnar, Zavod za gozdove Slovenije
15. Anže Kočar, Avto-moto društvo Lukovica
16. Danica Kolšek, Center za socialno delo Litija
17. Jože Korošec, Turistično društvo Gora Sv. Miklavž
18. Jože Kos, Mizarstvo Kos
19. Matej Kotnik, Občina Lukovica
20. Janez Ocepek, Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje
21. Peter Pirnat, Grad Tuštanj
22. Franci Rokavec, Občina Litija
23. Slavko Rokavec, Turistično razvojno društvo Kampelc
24. Željko Savič, Dolsko, Dol pri Ljubljani
25. Marjan Šarec, Občina Kamnik
26. Stanislav Smrkol, Gostilna in pizzeria Furman
27. Mojca Tercelj Otorepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine – OE Kranj
28. Suzana Zgonec, Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče
29. Primož Zupančič, Občina Dol pri Ljubljani
30. Jože Gorenc, Kulturno društvo Jevnica
31. Alenka Hribar, Turistično društvo Kamn'k
32. Sabina Kraljič, Masada d. o. o.

LAS ima naslednje glavne organe: skupščino kot najvišji organ upravljanja, razvojni svet kot organ odločanja, nadzorni svet, upravljalca, ki je administrativni manager in pravni zastopnik LAS, ter finančno službo pri upravljalcu. Skupščino sestavljajo vsi člani LAS, razvojni svet ima 10 članov, nadzorni svet 3 člane, izbrani upravljalec pa je Center za razvoj Litija. Razvojni svet je izvolil tudi predsednika in namestnika predsednika – v trenutnem mandatu sta to Željko Savič iz Dola pri Ljubljani in Franci Rokavec iz Litije.

LAS Srce Slovenije je pod vodstvom RCL pripravila in sprejela svojo razvojno strategijo za obdobje 2007-2015. Ključno vodilo pri izvajanju razvojne strategije je skupna razvojna vizija območja, ki izhaja iz značilnosti ter potreb in priložnosti območja:

Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov zagotavljati vitalnost podeželja na območju “Srca Slovenije” in njegovo trajnostno rast.”

Izbrano prioritetno področje LAS je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, ki obsega 6 prioritetnih nalog z več cilji:
  • Dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi ter trženje lokalnih kmetijskih proizvodov
  • Spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja
  • Izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju
  • Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
  • Animacija in usposabljanje podeželskih prebivalcev
  • Mreženje in povezovanje za inovativne iniciative
Navedeno predstavlja okvir za pripravo in sofinanciranje projektov s strani LAS. S tem namenom je LAS Srce Slovenije pripravila metodologijo in kriterije za izbiro projektov, ki je osnova za ocenjevanje projektov.

LAS Srce Slovenije je bila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) kot delujoča LAS evidentirana konec julija 2008, kar je pogoj za koriščenje vseh pripadajočih sredstev LEADER.

Sredstva LEADER za vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj, animacijo območja in izvajanje lokalne razvojne strategije so se izračunale letno po posebni formuli MKGP, ki temelji na velikosti območja in številu prebivalcev posamezne LAS, indeksu razvojne ogroženosti in oceni lokalne razvojne strategije. Poleg tega je LAS zagotovil tudi svoja lastna sredstva tako za delovanje kot za izvajanje lokalne razvojne strategije-izvedbenih projektov (načelo dodatnosti). Iz naslova sredstev LEADER in lokalnega sofinanciranja je do leta 2015 na območje LAS tako prišlo okoli 2 mio € razvojnih sredstev.


Predstavitveni letak LAS Srce Slovenije


Produkcija: Peternet