English

LAS SRCE SLOVENIJE

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: las@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izvajanje lokalnega razvoja (CLLD pristop) v programskem obdobju 2014-2020


LAS Srce Slovenije bo tudi v novem programskem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«, ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Ta tako imenovani CLLD pristop (Community led local development) pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

Cilj CLLD pristopa je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Tematska področja ukrepanja ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb so::

1. Ustanavljanje novih delovnih mest:
a) razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest,
b) razvoj socialnih storitev na podeželju,
c) dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom,
d) povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig,

2. Osnovne storitve na podeželju:
a) razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev,
b) razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo,
c) razvoj dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo,

3. Varstvo okolja:
a) projekti povezani z ohranjanjem narave,
b) projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine,
c) spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije,
d) dejavnosti okoljskega ozaveščanja,

4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.


V programskem obdobju 2014–2020 je predvidena uporaba pristopa CLLD pri treh skladih, in sicer Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskem ribiškem skladu (ERS) in Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR).


Po podpisu Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za obdobje 2014-2020 bomo pričeli s pripravo nove Strategije lokalnega razvoja za obdobje 2014-2020 o čemer vas bomo obvestili na tej spletni strani.
Produkcija: Peternet