English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Naše storitve

Potrebujete pomoč? Tukaj smo za vas!

Zaposleni v Razvojnem centru Srca Slovenije izvajamo storitve na številnih vsebinskih področjih in za različne ciljne skupine. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj ključnih in vabimo vas, spoštovani (potencialni) podjetniki in predstavniki podjetij, občin, LAS-ov in drugih organizacij, da izkoristite naše, že skoraj 20-letne izkušnje delovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru.

PRIJAVE NA RAZPISE IN NATEČAJE:
 • iskanje in povezovanje s tujimi projektnimi partnerji
 • svetovanje pri prijavi projektov na razpise
 • prijava na nacionalne razpise
 • prijava na mednarodne razpise
 • prijava projektov na razpise Lokalnih akcijskih skupin (razen za LAS Srce Slovenije)
IZVAJANJE (EVROPSKIH) PROJEKTOV:
 • administrativno in finančno vodenje projektov
 • vsebinska izvedba projektov na različnih področjih (izdelava študij, analiz stanja,…)
 • organizacija in povezovanje posvetov, okroglih miz, prireditev in drugih dogodkov
 • upravljanje družbenih omrežij projektov: FB, Twitter, Instagram, Linkedin
 • vsebinsko oblikovanje in upravljanje spletnih strani projektov
 • uredništvo in vsebinska priprava promocijskih in ostalih publikacij, ki jih narekujejo projekti
IZDELAVA STRATEŠKIH IN IZVEDBENIH DOKUMENTOV:
 • razvojne strategije za specifična področja
 • lokalni razvojni programi
 • poslovni načrti
 • DIIP in IP
UVEDBA PARTICIPATIVNIH PRORAČUNOV (PP) V OBČINAH:
 • priprava podlag za uvedbo PP v občinah
 • vodenje postopka uvedbe PP
 • svetovanje in mentorstvo občinam pri uvedbi PP
STORITVE VEM TOČKE ZA S.P. IN D.O.O.:
 • izvajanje svetovanja pred registracijo s.p. in d.o.o. (pogoji za opravljanje dejavnosti, financiranje, zavarovanje, vodenje računovodskih knjig, uporaba e-davkov za normirance, vodenje evidenc za normirance, davčno svetovanje, priprav poslovnega načrta, DIIP-a, IP-a,…)
 • registracija s.p. in d.o.o. (vpis, oddaja davčnih podatkov, zahtevek za izdajo ID za DDV, prijava/odjava (tujega) delavca v zavarovanje, pridobitev registrske številke zavarovanca,…)
 • kadrovsko svetovanje (priprava pogodb za zaposlene, pregled možnosti koriščenja ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje,…)
 • osnovno svetovanje glede aktualnih razpisov za pridobitev nepovratnih ali povratnih sredstev
 • preveritev pogojev pred registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
USPOSABLJANJE:
 • usposabljanje kadra na Razvojnem centru Srca Slovenije d. o. o. za delo na (evropskih) projektih
PREDSTAVITVE DOBRIH PRAKS (študijske ture, strokovno izobraževanje):
 • celostni pristop pri razvoju območja (na primeru Srca Slovenije)
 • interesno povezovanje občin (na primeru Razvojnega partnerstva Središča Slovenije)
 • razvoj turističnih produktov (na primerih blagovnih znamk Srce Slovenije, Posavsko hribovje,…)
 • razvoj in upravljanje Lokalne akcijske skupine (na primeru LAS Srce Slovenije)
UPRAVLJANJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI:
 • vodenje, organizacija in povezovanje javnih posvetov, okroglih miz, prireditev in drugih dogodkov
 • upravljanje družbenih omrežij: FB, Twitter, Instagram, Linkedin
 • vsebinsko oblikovanje in upravljanje spletnih strani
 • uredništvo in vsebinska priprava promocijskih publikacij
 • vsebinska priprava strokovnih publikacij

Pošljite povpraševanje na mojca.stepic@razvoj.si ali nas pokličite na 01 - 89 62 710!

Več o tem

Produkcija: Peternet