English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


ZA PODJETJA, OBČINE IN DRUGE ORGANIZACIJE

Prijave na razpise in natečaje
 • Svetovanje pri prijavi projektov na razpise
 • Prijava projektov na razpise Lokalnih akcijskih skupine - ukrep LEADER (razen za LAS Srce Slovenije)
 • Prijava na nacionalne razpise, npr.:
  • prijava projektov na 1. in 3. os PRPRS (Program razvoja podeželja RS)
  • drugi
 • Prijava na mednarodne razpise:
  • programi transnacionalnega sodelovanja
  • programi medregionalnega sodelovanja
  • centralizirani programi
 • Izdelava DIIP-ov (dokument identifikacije investicije projekta)
 • Prijave na nacionalne in mednarodne natečaje za razvoj turizma in podeželja
Vsebinska izvedba projektov
 • Administrativno in finančno vodenje projektov
 • Organizacija dogodkov in prireditev
 • Upravljanje odnosov z javnostmi
 • Izdelava študij, analiz stanja na področju turizma, razvoja podeželja in kulturne dediščine
 • Vsebinsko oblikovanje spletnih strani
 • Uredništvo pri pripravi promocijskih publikacij
 • Izdelava in/ali preverjanje poslovnih načrtov

Več o tem


ZA PODJETJA IN POTENCIALNE PODJETNIKE

Izvajanje postopkov registracij
 • Registracije s. p. in d. o. o.
 • Statusne spremembe s. p. in d. o. o.

Svetovanje
 • Izvajanje osnovnega svetovanja za registracijo s. p. in d. o. o. (pogoji za opravljanje dejavnosti, financiranje, zavarovanje …)
 • Pogoji za registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
 • Priprava komunikacijskih načrtov
 • Definicija ciljnih kupcev in prodajnih poti
 • Uvajanje ciljnega vodenja

Izobraževalne delavnice
 • Razvojna strategija (poslanstvo, vizija, cilji, strategije, vrednote podjetja)
 • Ciljno vodenje za (družinska)podjetja
 • Inovativnost in inovacijski proces
 • Komunikacijske strategije v organizacijah
 • Organizacija drugih izobraževanj v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki

Informiranje
 • Posredovanje poslovnih informacij za podjetnike (na brezplačni e-informator se lahko naročite tukaj).

Več o tem


ZA RAZVOJNE CENTRE, OBČINE IN PODJETJA V SLOVENIJI IN MEDNARODNO

Usposabljanje
 • Usposabljanje kadra na Razvojnem centru Srca Slovenije d. o. o.

Predstavitev dobrih praks
 • Organizacija gospodarskih obiskov za podjetnike, mikro in mala podjetja
 • Študijske ture s predstavitvami na terenu in strokovnim izobraževanjem na teme:
  • celostni pristop pri razvoju območja (na primeru Srca Slovenije),
  • interesno povezovanje občin (na primeru Razvojnega partnerstva Središča Slovenije),
  • razvoj lokalne samooskrbe (na primeru zadruge za razvoj podeželja Jarina),
  • razvoj turističnih produktov (na primerih blagovnih znamk Srce Slovenije, Posavsko hribovje…),
  • razvoj in upravljanje Lokalne akcijske skupine (na primeru LAS Srce Slovenije),
  • črpanje finančnih sredstev na (evropskih) razpisih.

Več o tem


ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Izobraževalne delavnice
 • Ustvarjalnost in inovacije
 • Osnove podjetništva
 • Zdrav način življenja (prehrana, gibanje)
 • Kakovostno preživljanje prostega časa
 • Trajnostno ravnanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine

Podjetniški krožki


Več o tem


ZA LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

Upravljanje Lokalnih akcijskih skupin (LAS)
 • Zagotavljanje delovanja organov LAS
 • Izvajanje lokalne razvojne strategije
 • Informiranje in promocija
 • Izobraževanje in usposabljanje

Priprava in izvajanje programov dela
 • Izdelava študij, analiz stanja na področju turizma, razvoja podeželja in kulturne dediščine
 • Priprava celostnih lokalnih razvojnih programov
 • Priprava specifičnih razvojnih strategij (področja: turizem, podjetništvo, okoljevarstvo, učinkovita raba energije)
 • Izvedba posameznih lokalnih projektov
 • Svetovanje pri vzpostavitvi in razvoju lokalne samooskrbe

Več o tem


CENE IN PLAČILNI POGOJI

Pošljite povpraševanje na info@razvoj.si ali nas pokličite na 01 8962 710.

Več o tem

Produkcija: Peternet