English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije 2014 - 2020

Spletna stran LAS Srce Slovenije: www.las-srceslovenije.si

LAS Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«. Pri tem izhaja iz lastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu participativne demokracije. Ta tako imenovani CLLD pristop (Community Led Local Development) omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve.
Cilj pristopa CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. 

Tematska področja ukrepanja, ključna pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so:
  • Ustanavljanje novih delovnih mest: razvoj podjetništva in ustanavljanje novih delovnih mest, razvoj socialnih storitev na podeželju, dvig dodane vrednosti kmetijskim, gozdarskim in živilskim proizvodom in povečanje lokalne samooskrbe in spodbujanje kratkih dobavnih verig; 
  • Osnovne storitve na podeželju: razvoj lokalne infrastrukture in lokalnih osnovnih storitev, razvoj rekreacijske infrastrukture za javno uporabo vključno z malo turistično infrastrukturo in razvoj dejavnosti za prosti čas ter turizem in kulturne dejavnosti ter z njimi povezano infrastrukturo;
  • Varstvo okolja: projekti povezani z ohranjanjem narave, projekti povezani z varstvom in ohranjanjem kulturne dediščine, spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov, vključno z naložbami v obnovljive vire energije in dejavnosti okoljskega ozaveščanja;
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

V programskem obdobju 2014–2020 se pristop CLLD financira iz treh skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega ribiškega sklada (ERS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Na Geometričnem središču Slovenije je 12. marca 2015 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za novo programsko obdobje. Članstvo v LAS je še naprej odprto za vse zainteresirane prebivalce območja, ki želijo s svojimi idejami in znanji prispevati k razvoju podeželja in večji kakovosti življenja.

Spomladi 2015 smo v sodelovanju z zainteresirano javnostjo pričeli s pripravo nove Strategije lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije za obdobje 2014-2020 (SLR), v kateri so opredeljena ključna tematska področja, cilji, ukrepi, kazalniki in mejniki, merila za izbor operacij ter finančna razdelitev sredstev po posameznih skladih. SLR je bila oddana v potrditev konec oktobra 2015.
Po potrditvi strategije avgusta 2016 je LAS upravičena do izvajanja vseh podukrepov, ki izhajajo iz uredbe CLLD: podpora za izvajanje operacij v okviru SLR, priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS in podpora za tekoče stroške in stroške animacije. Celotna višina sredstev iz obeh skladov (EKSRP in ESRR) za LAS Srce Slovenije znaša 2.067.785 EUR.
 


 

Sorodne novice

20.3.2018 Sedem novih projektov za razvoj podeželja

25.9.2017 Prijavite se na zeliščarska izobraževanja

29.8.2017 Nove priložnosti za zeliščarje iz Srca Slovenije

19.6.2017 Poletni delovni čas pisarn LAS Srce Slovenije v Litiji, Kamniku, Lukovici in Moravčah

28.4.2017 LAS Srce Slovenije objavil 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2017 za sklad EKSRP

10.4.2017 Najava javnih pozivov LAS Srce Slovenije za sofinaciranje projektov iz kmetijskega in regionalnega sklada

27.3.2017 Pisarne LAS Srce Slovenije v Litiji, Kamniku, Lukovici in Moravčah

23.12.2016 LAS Srce Slovenije na obisku pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020

23.12.2016 Ogled dobrih praks delovanja LAS na Češkem z mednarodno konferenco o sodelovanju med LAS-i

23.12.2016 Razvojni svet LAS Srce Slovenije potrdil šest projektov na javnem pozivu

23.9.2016 LAS Srce Slovenije je objavil javni poziv za izbor operacij v letu 2016

25.8.2016 Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije potrjena prva v Sloveniji

18.7.2016 LAS Srce Slovenije – napoved prvega razpisa

28.10.2015 LAS Srce Slovenije na ogledu dobrih praks med Snežnikom in Nanosom

1.10.2015 Razvojni center Srca Slovenije izbran za voditelja LAS Srce Slovenije

23.4.2015 Delavnice za novo strategijo lokalnega razvoja

13.4.2015 Vabilo na 1. delavnico za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja 2014-2020

13.3.2015 39 partnerjev za skupni razvoj podeželja v Srcu Slovenije

Arhiv vseh novic
Produkcija: Peternet